Меню


Рубрика: Търговци
 

Съдържание на основанията за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Клонът на търговско дружество като участник в гражданско дружество
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 18

Решение № 155 от 29.10.2009 г. на ВКС – ТК
Изключването на правото на предпочтително изкупуване само за част от акционерите ще противоречи на принципа за равнопоставеност на всички акционери и ще представлява сериозно нарушение на техните законни права. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Сделки
 

Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова, Анастас Пунев
стр. 26

Договорите с общи условия по специалните закони
авторски материал
Автор / източник: Иванка Цонева
стр. 38

Търговско предприятие се прехвърля с нотариална заверка на подписите
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 44

Решение № 32 от 9.09.2010 г. на ВКС – ТК
Договорът за цесия винаги предполага съществуващо вземане, произтичащо от друго правно основание. Неопределяемостта на прехвърлените бъдещи вземания води до недействителност на цесията. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47

Решение № 13 от 10.09.2010 г. на ВКС – ТК
За разлика от гаранционната, общата отговорност за недостатъци по чл. 265 ЗЗД в строителството възниква от датата на приемане на работата. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Спорове
 

За някои задължения в тежест на цедента
авторски материал
Автор / източник: Александър Иванов
стр. 53


Рубрика: Несъстоятелност
 

Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 61


Рубрика: Обществени поръчки
 

Въпроси и отговори по обществени поръчки
авторски материал
Автор / източник: Десислава Атанасова
стр. 68


Рубрика: Конкуренция

Практика по прилагането на чл. 75 ЗЗК - Поемане на задължения от предприятия
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 75


Информация в плюс


ПРИЛОЖЕНИЕ:
Отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразна административна дейност - Процесуалноправни въпроси
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков