Меню


Рубрика: Търговци

Право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 5

Европейското кооперативно дружество и Законът за кооперациите
авторски материал
Автор / източник: Асен Воденичаров
стр. 16

Решение № 100 от 4.06.2010 г. на ВКС – ТК
Освен посочените в чл. 75, ал. 2 ТЗ решения на ОС на търговските дружества, нищожни са и липсващото (невзето) решение, което е отразено в протокола, както и решението извън пределите на компетентност на ОС, определена в устава, дружествения договор или закона.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Сделки

Защита на икономически по-слабата страна по договорите с общи условия
авторски материал
Автор / източник: Иванка Цонева
стр. 27

Преглед на съдебната практика по чл. 286, ал. 1 и 3 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Иван Мангачев
стр. 41

Решение № 15 от 8.09.2010 г. на ВКС – ТК
Установеното в чл. 229, ал. 2 ЗЗД правило се прилага и в случаите, когато наемът е търговска сделка. Действието на посочената разпоредба е изключено от законодателя единствено по отношение на акционерните дружества с нормата на чл. 236, ал. 4 ТЗ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 46

Решение № 68 от 30.06.2010 г. на ВКС – ТК
Извършено от длъжника след началната дата на неплатежоспособност изпълнение на парично задължение е нищожно на основание чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ. Без правно значение е дали сделката, по която е извършено това изпълнение, е довела до намаляване масата на несъстоятелността.  административна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 50


Рубрика: Спорове

Нищожност на неустойката по търговските договори
авторски материал
Автор / източник: Марио Бобатинов, д-р
стр. 53


Рубрика: Несъстоятелност

Правна същност и особености на относителната нищожност по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Стефан Стефанов
стр. 57

Решение № 172 от 11.12.2009 г. ВКС – ТК
Доколкото искът по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ е установителен по своя характер, съгласно изричната норма на чл. 97, ал. 1 ГПК (отм.) наличието на правен интерес е задължителна процесуална предпоставка за допустимост на този иск. Тази предпоставка следва да е налице както към момента на завеждането му, така и към момента на постановяване на решение по него. Отпадането на правния интерес не се дължи на обективно тъждество между предявените от кредитора и от синдика на дружество в несъстоятелност искове по чл. 646, ал. 2, т. 1 ТЗ, а на факта на съединяването на установителния иск на синдика с осъдителен иск на несъстоятелното дружество за реално връщане на процесната сума в масата на несъстоятелността.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 64


Рубрика: Обществени поръчки

За временната мярка “спиране на процедурата” при обжалване на актове по ЗОП
авторски материал
Автор / източник: Мартин Петров
стр. 68


Рубрика: Конкуренция

Поемането на задължения от предприятия - алтернативен способ за възстановяване на конкуренцията
авторски материал
Автор / източник: Кирил Пангелов
стр. 75

Информация в плюс

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...