Меню


Рубрика: Търговци

Защита на акционерите при увеличаване на капитала на акционерно дружество с непарични вноски
авторски материал
Автор / източник: Камелия Касабова, д-р
стр. 6

Едноличният търговец
авторски материал
Автор / източник: Ангел Калайджиев, проф. д.ю.н.
стр. 17

Решение № 136 от 2.07.2010 г. на ВКС – ТК
Вписване на несъществуващо обстоятелство е налице, когато вписаното обстоятелство не е възникнало валидно. За да бъде заличено вписването, ищецът следва със сила на пресъдено нещо по отношение на ползващите се от вписването лица, че вписаното обстоятелство не е настъпило поради наличие на правоизключващи факти, препятстващи целените правни последици. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28

Решение № 21 от 2.03.2010 г. на ВКС-ТК, I т.о.
Важни причини по смисъла на чл. 155, т. 1 ТЗ са такива, които създават непреодолими пречки за осъществяване предмета на дейност на дружеството или поради което за продължителен период от време дружеството не е осъществявало търговската дейност, за която е регистрирано. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 32


Рубрика: Сделки

Приподписването на договора от трето лице като солидарен длъжник ­ Ново явление в търговската практика
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 35

Събиране на просрочени вземания - Необходимост от регламентиране на правния статут на колекторските фирми
авторски материал
Автор / източник: Ана Стоилова
стр. 43


Рубрика: Спорове

Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 51


Рубрика: Несъстоятелност

Има ли място потребителската несъстоятелност в България?
авторски материал
Автор / източник: Янка Тянкова
стр. 56


Рубрика: Обществени поръчки

“Икономически най-изгодната оферта” като критерий за оценка при избора на изпълнител на обществена поръчка
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 67

Отваряне на офертите и формална проверка за тяхната редовност
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, Елена Димова
стр. 74


Рубрика: Конкуренция

Прекратяване и продължаване на срочните договори на мобилните оператори с крайните потребители
авторски материал
Автор / източник: Румяна Карлова
стр. 75


Информация в плюс
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сключване на договори при общи условия - Проблеми в доктрината и практиката
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р