Меню


Рубрика: Търговци

Въпроси на производството по ликвидация на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Николай Колев
стр. 5

Решение № 66 от 19.05.2010 г. на ВКС
В чл. 224, ал. 2 ТЗ се въвежда императивен минимум от информация, с която трябва да бъде запознато общото събрание на акционерите. Единственото изискване е този императивен минимум от информация да се съдържа в писмените материали за събранието, които трябва да са на разположение на акционерите още преди провеждането му. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Сделки

За солидарността при търговските сделки съгласно чл. 304 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Георги Хорозов
стр. 20

Потвърждаването на унищожаеми сделки
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 27

Определение по арб. д. № 8/2008 г., постановено на 08.02.2010 г.
Арбитражът се счита за международен, когато местожителството или седалището на поне една от страните не е в Р България, а в друга държава. Изключението в § 3, ал. 1 ЗМТА има предвид местожителството на страните, а не предмета на спора. Българското законодателство не изключва споровете по чл. 300 и 307 ТЗ от компетентността на арбитража. Приспособяването на договора към нововъзникнали обстоятелства не е синоним на стопанската непоносимост. Приспособяването на договора към нововъзникнали обстоятелства се иска при такива договори, които не противоречат на добросъвестността и морала, а напротив - тяхното по-нататъшно действие и изпълнение е от взаимен интерес и за двете страни. Докато стопанската непоносимост не е способ за спасяване на договора, а способ за прекратяването му като алтернативна възможност. арбитражна практика
Автор / източник: АС при БТПП
стр. 35


Рубрика: Спорове

Актуални въпроси на приложението на чл. 301 ТЗ
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 40

Решение № 5 от 09.02.2010 г. на ВКС, ТК, II т. о.
Презумпцията на чл. 301 ТЗ е приложима и в случаите на подписване на запис на заповед от пълномощник на авалист без представителна власт, в случай че търговецът-упълномощител веднага след узнаването не се противопоставил и не е оспорил на това основание предявявания за плащане запис на заповед. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Обществени поръчки

Разграничение между понятията обществена поръчка за услуги и концесия за услуги
авторски материал
Автор / източник: Златина Лилян
стр. 52


Рубрика: Конкуренция

Нищожност на забранени споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики между тях
авторски материал
Автор / източник: Георги Стефанов, доц. д-р
стр. 60


Рубрика: Правен режим на финансовите услуги

Правен режим и изисквания към дейността на заложните къщи
авторски материал
Автор / източник: Велко Джилизов
стр. 69


Рубрика: Общ европейски пазар. Защита на потребителите

Eтикетиране на храните - енергийна стойност и E-номера
авторски материал
Автор / източник: Силвия Иванова
стр. 80

Информация в плюс

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Отговорност за чужди вредоносни действия, съставляващи деликт
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р