Меню

Дайджест "Собственост и право", 2021 г., кн. 03

(Параграф 12 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.)

На 22.12.2020 г. изтече действието на временната забрана за разпореждане със земите от остатъчния поземлен фонд - общинска собственост (т. нар. земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - ЗСПЗЗ). Забраната е въведена за срок от 5 години, считано от 22.12.2015 г., с § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазването на земеделските земи - ЗОЗЗ (обн. ДВ, бр. 100 от 18. 12. 2015 г.), по повод публично изнесените случаи за разпореждане от някои общини със земите от остатъчния поземлен фонд, след като през 2010 г. (ДВ, бр. 62 от 2010 г.) отпаднаха изричните ограничения.

С § 12 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 103 от 04.12.2020 г.) се продължава за срок от 5 години ограничаването на разпореждането от общините със земите от остатъчния поземлен фонд, но същевременно от забраната за разпореждане се предвиждат и нови изключения. Уредбата влиза в сила от 23.12.2020 г.1, когато изтича срокът на действащите ограничения за разпореждане, въведени през 2015 г. с § 14 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи.

Както първоначалното въвеждане, така и преуреждането на ограничителния режим с § 12 е пример за противоречаща на Закона за нормативните актове правна техника - с преходни и заключителни разпоредби на закони за изменение и допълнение да се урежда материя, която няма пряка връзка с предмета на закона, който се изменя и допълва.

За формирането на остатъчния поземлен фонд - законова и подзаконова уредба

Общинска собственост съгласно чл. 19, ал. 1 ЗСПЗЗ стават земите, които подлежат на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, но са останали незаявени в законните срокове. Тази правна последица настъпва след влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници. При наличието на посочените условия, общината придобива безвъзмездно по силата на закона имоти, които са били частна собственост на граждани и юридически лица, а не са принадлежали на общините.

...........

Стойка КУРТЕВА, юрист

____________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 03/2021 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

Акценти

Книга-годишник Социално осигуряване – 2022

Една новина, която ще зарадва всички наши читатели, колеги и приятели:

Прочети още...

Светли Християнски празници!

На всички колеги и приятели
на ИК „Труд и право“ и НКЦ „Решение“

Прочети още...

Нека да мислим зелено!

ИК „Труд и право“ подкрепя и се присъединява към световните тенденции и глобални инициативи за опазване на околната среда.

Прочети още...

Новото данъчно законодателство през 2022 година

Излезе от печат годишникът „Новото данъчно законодателство през 2022 година“

Прочети още...

Трудови отношения – 2022

Излезе от печат първото ни издание за тази година – книгата-годишник „Трудови отношения – 2022“.

Прочети още...