Меню

Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 07

ВЪПРОС: Ако до края на месец юли не подам декларация как възнамерявам да ползвам собствените си ниви, може ли да ми се отнеме възстановената земеделска земя? Фатален ли е срокът 31 юли?
П. С., гр. В.

ОТГОВОР: От собствениците на земеделски земи се изисква всяка година до 31 юли да подадат декларация за формата на стопанисване и за начина на трайно ползване на земеделските земи. Изискването е свързано с уедреното ползване на земята в землището и съставлява елемент от подготвителния етап на уредената в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и правилника за неговото прилагане (ППЗСПЗЗ) процедура за създаване и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи.

Първата стъпка е да се набави информация и документация за правата и намеренията на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землището за участието им при формирането на масиви за уедрено земеделско ползване. За целта се предвижда до 31 юли всеки собственик, лично или чрез пълномощник, да подаде в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите (чл. 37б, ал. 1 и 2 ЗСПЗЗ). В същия срок ползвателите могат да подадат в общинската служба по земеделие заявление за участие в споразумение по чл. 37в ЗСПЗЗ, с приложен към заявлението опис на имоти за включване в масиви за ползване, съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори и/или документи за собственост (чл. 37б, ал. 3 ЗСПЗЗ).

Съгласно чл. 69 ППЗСПЗЗ декларацията се подава в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите за формата на стопанисване и начина на трайно ползване за всеки един от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това в декларацията.

Декларацията се подава за една стопанска година по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите и важи за следващата стопанска година. Или декларацията, подадена до 31.07.2020 г., ще важи за стопанската 2020/2021 г.

Срокът не се смята пропуснат, ако преди изтичането му декларацията е подадена по пощата или до некомпетентен орган, който е длъжен служебно да я препрати на съответната общинска служба по земеделие.

Всеки от съсобствениците може да подаде декларацията и тя ползва всички съсобственици.

Образец на декларацията по чл. 69 ППЗСПЗЗ може да се намери в общинската служба по земеделие, в областната дирекция „Земеделие“, както и на страниците в интернет на областните дирекции „Земеделие“, раздел „Ползване на земеделски земи“.

..................

Стойка КУРТЕВА, юрист

____________
Пълният текст на статията можете да откриете в брой 07/2020 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.

Свързани продукти

Собственост и право Собственост и право

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...