Меню

Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 02

В Закона за управление на етажната собственост бе въведено понятието „прилежаща площ“ към такава сграда. Съгласно § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на закона прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост е част от територията на поземлен имот с комплексно застрояване, в която е построена сградата в режим на етажна собственост и която включва заедно или поотделно обекти като озеленени площи, площадки за игра, места за паркиране и други.

Законът допуска и хипотеза, при която сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ съгласно правилата на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и тогава към нея се определя прилежаща площ. Този въпрос е уреден в чл. 4 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и уредбата дава възможност на кмета на общината да определи площта. Това той може да направи по негова инициатива или по искане на заинтересовани лица.

.......

Проф. д-р Венцислав СТОЯНОВ

____________

Пълният текст на статията можете да откриете в брой 02/2020 г. на списание „Собственост и право”, както и в ЕПИ „Собственост”.