Меню

В „Държавен вестник“, бр. 88 от 03.11.2017 г., е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Предмет на изменение и допълнение са само текстовете на наредбата, които касаят административното обслужване и облекчаване на административната тежест за потребителите на услуги. Измененията и допълненията са направени в изпълнение на т. 3 от Протоколно решение на Министерския съвет от 28.06.2017 г.

Съгласно § 3 от заключителните разпоредби наредбата влиза в сила след присъединяване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър към средата на междурегистров обмен RegiX.

Административните производства, които Агенцията по геодезия, картография и кадастър провежда, са подчинени на нормите на Административно процесуалния кодекс (АПК). Съгласно чл. 9, ал. 2 от същия административният орган е длъжен да събира всички необходими доказателства и когато няма искане за това. Съгласно чл. 35 и 36 от същия кодекс административният акт се издава, след като се изяснят всички факти, които имат значение за случая, като органът има задължението да събира доказателствата служебно, освен ако в специален закон не е предвидено друго. В тези разпоредби впрочем е залегнало и служебното начало в самия административен процес.

В контекста на АПК, приетото изменение в наредбата представлява „крачка назад“ спрямо кодекса. Наредбата указва служебно събиране на информация само за данните и доказателствата, които се съхраняват в публичните регистри на държавната администрация. Тези доказателства, които не се съхраняват в публичните регистри, според наредбата, не се събират, като е указано дори заявените услуги „да не се изпълняват“. Това е парадокс, който не намалява административната тежест, какъвто е бил първоначалният замисъл, а тъкмо обратното - създава такава.

Доколкото съм запознат с практиката на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК), същите прилагат служебното начало в административния процес, като не се колебаят да изискват документи, имащи отношение към предявените в производствата искания от участващи или неучастващи в административното производство лица и организации. СГКК имат създаден достъп и до регистри и данни, които не са публични, като набавят необходимите им данни в тази връзка. Има достатъчно съдебна практика, която потвърждава това тяхно задължение. Не смятам, че новите текстове трябва да повлияят по някакъв начин на работата на СГКК, както и че отпада задължението на службите да прилагат директно разпоредбите на АПК да събират всякакви данни, дори и те да не се намират в публичните регистри на държавната администрация.

Петър ЛЕФТЕРОВ, началник отдел „Правнонормативно обслужване“ в АГКК

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...