Меню

През юли бе приет Закон за публично-частното партньорство (ЗПЧП) (обн. ДВ, бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).
С преходните и заключителни разпоредби на закона бяха направени редица промени в други закони, като един от тях е и Законът за общинската собственост (ЗОС).

Независимо от това, че промените в ЗОС, свързани с ПЧП, както и самият ЗПЧП, ще влязат в сила от началото на следващата година, те (промените в ЗОС) са актуални и към настоящия момент, тъй като в оставащия период до края на настоящата година следва да се актуализират някои от наредбите на общинските съвети, приети на основание на съответните разпоредби от ЗОС. Съгласно § 19б от ПЗР на ЗОС общинските съвети привеждат съответните общински наредби в съответствие със Закона за публично-частното партньорство в срок до влизането му в сила.
Първата наредба е наредбата по чл. 8, ал. 2, с която се определят редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници при спазване на разпоредбите на този закон (ЗОС) и на специалните закони в тази област, като с направеното допълнение в текста изрично е отбелязано - освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство. В тази връзка е и допълнението в чл. 14, ал. 2, изречение първо от ЗОС - отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред.
В конкретния случай става въпрос за приложното поле на разпоредбите на чл. 9, ал. 1, т. 2 ЗПЧП (една от формите на финансова подкрепа от страна на публичния партньор) - предоставяне на права върху имоти или части от имоти, които са различни от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, за извършване на допълнителна стопанска дейност и/или за предоставяне на допълнителни услуги извън дейността от обществен интерес.
Съгласно чл. 11 ЗПЧП предоставянето на права по чл. 9, ал. 1, т. 2 се извършва чрез учредяване на ограничени вещни права върху имоти или отдаване под наем на имоти или части от имоти, които са различни от обекта, с който се извършва дейността от обществен интерес, и са собственост на общината. В тези случаи учредяването на ограничени вещни права върху имоти и отдаването под наем на имоти или части от имоти се извършват при условията и по реда на ЗПЧП, като не се прилагат редът и ограниченията относно сроковете, определени в Закона за общинската собственост. ;Правата се предоставят за срок най-късно до прекратяване на договора за ПЧП. Частният партньор няма право да извършва прехвърлителни сделки в полза на трети лица с учредените права и с построеното. С договора за ПЧП се определят правата и ограниченията на частния партньор за пренаемане, отдаване под наем и ползване съвместно с трети лица на имотите, върху които са му предоставени права. Въведена е забрана такива права да се предоставят върху обекти и имоти, които са публична общинска собственост.
С допълнението в чл. 9, ал. 4, изречение второ от ЗОС, съгласно която застрахователните вноски за имотите и вещите, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите, е предвидено, че в случаите на публично-частно партньорство застрахователните вноски за сметка на определения в договора партньор.
Направени са допълнения и в разпоредбите на ал. 9 на чл. 8 ЗОС относно съдържанието на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. Допълнено е, че програмата е в съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие и следва да съдържа и описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне за публично-частно партньорство.
С допълнението на чл. 8, ал. 11 и новата ал. 12 ЗОС са конкретизирани контролните правомощия на областния управител във връзка с ПЧП - актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, освен в случаите по Закона за публично-частното партньорство - областният управител има право да оспорва решенията на общинските съвети, приети в процедура за определяне на частен партньор или на концесионер, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съответно на Закона за концесиите.
От промените, направени в глава шеста от ЗОС, се налага да бъдат направени и съществени промени в досегашните наредби по чл. 51, ал. 5 ЗОС, които да бъдат съобразени с разпоредбите на новите чл. 51а и 51б ЗОС.
Съгласно разпоредбите на чл. 51а ЗОС общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала може да учредяват или да участват в търговски дружества, чийто капитал не е изцяло тяхна собственост, само когато останалите съдружници/акционери са определени по реда на чл. 33-39 от Закона за публично-частното партньорство. За устава/дружествения договор на тези търговски дружества се прилага чл. 52, ал. 2 ЗПЧП.
Общината и търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала могат да участват в граждански дружества или да сключват договори за съвместна дейност само с лица, определени по реда на чл. 33-39 от Закона за публично-частното партньорство.
Съгласно чл. 51а, ал. 3 ЗОС разпоредбите на ал. 1 и 2 от същия не се прилагат:
1. когато съдружници/акционери са държавата, друга община или публичноправна организация;
2. когато съдружниците/акционерите са определени след процедура за приватизация, за предоставяне на концесия или друга процедура, определена със закон;
3. за публичните акционерни дружества;
4. за дружествата, учредени в изпълнение на международен договор или междуправителствено споразумение.

Съгласно чл. 51б ЗОС общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти - частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 51а, ал. 4 ЗОС, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Когато общината не е едноличен собственик на капитала на търговското дружество и другият съдружник/акционер не е държавата, друга община или публичноправна организация, непарична вноска в капитала се извършва само когато останалите съдружници/акционери са определени по чл. 51а, ал. 1 ЗОС.
Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да ограничават вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 51а, ал. 4. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години. Този ред и срок не се прилагат в случаите на Закона за концесиите и Закона за публично-частното партньорство.
Наред с визираните по-горе разпоредби, следва да се има предвид и разпоредбата на новия § 19а от ПЗР на ЗОС, съгласно която разпоредбите на чл. 52, ал. 2 ЗПЧП се прилагат и за търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала, учредени до 31.12.2012 г., освен в случаите по чл. 51а, ал. 3 ЗОС. Съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 2 ЗПЧП публичният съдружник, независимо от дела му в капитала на публично-частното дружество, има блокираща квота при вземането на решения за:
1. изменение на устава или на дружествения договор;
2. увеличаване и намаляване на капитала;
3. сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон;
4. извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непарична вноска на публичния съдружник;
5. преобразуване и прекратяване на дружеството.

Важно е също така да се имат предвид и разпоредбите на новия чл. 54 ЗОС, съгласно които дейностите по чл. 53 ЗОС, които не се осъществяват от общински предприятия по чл. 52 ЗОС, се възлагат, съответно предоставят, по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите или Закона за публично-частното партньорство.

Стефан ТОДОРОВ, юрист

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...