Sidebar

Меню

На 25.01.2007 г. Народното събрание прие законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ на второ четене. Предстоящо е обнародването му в “Държавен вестник”.

Промените съдържат нови правила, които засягат различни страни на отношенията, свързани с възстановяването на правото на собственост, статута на земите по чл. 19 ЗСПЗЗ, които не са заявени за възстановяване и формират т.н. “остатъчен фонд”, обезщетяването на собствениците, ползването на земеделските земи, управлението на мерите и пасищата. Предмет на коментар са само някои от промените, които обвързват със сравнително кратки срокове упражняването на субективни права на собствениците на земеделски земи ( на възстановяване и обезщетяване), на собствениците, придобили сгради от имуществото на ликвидираните селскостопански организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както и на ползвателите на общински земи въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Отношенията по повод новия статут на земите от остатъчния фонд (чл. 19 ЗСПЗЗ) ще бъдат разгледани отделно.
I. Тримесечен срок за предявяване на искове по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) за установяване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори и земи от горския фонд.
1. Още с влизането в сила на ЗСПЗЗ през 1991 г. в чл. 11, ал. 2 бе предвидена възможност за собствениците, които са пропуснали да заявят правото си на възстановяване на собствеността върху земеделски земи, по административен ред пред поземлената комисия (сега общинска служба по земеделие и гори) в законоустановените срокове да направят искане пред Националния поземлен съвет в 2-годишен срок за възобновяване на срока за заявяване на правото на собственост, или с иск пред районния съд да установят правата си. Първоначално искът се прилагаше като иск за възобновяването на срока за заявяване на правото на възстановяване пред поземлената комисия и ответник по него бе общината. Впоследствие искът по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ бе уреден като специален иск за установяване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи. Ответник по иска е общинската служба по земеделие и гори. Това е специално исково съдебно производство, което се развива пред две инстанции - чл. 218а, ал. 1, б. “а” от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и е безплатно - § 16, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ. През 1995 г. предявяването на такива искове е ограничено със срок - 31.12.1006 г., но за непродължителен период от време - разпоредбата е отменена през 1997 г. (ДВ, бр. 98 от 1997 г.). На практика от 1991 г. до момента собствениците на земеделски земи, които са пропуснали сроковете да заявят правата си пред органа по поземлена собственост, разполагаха с неограничено със срок право по съдебен ред да установят срещу административния орган по поземлена собственост правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи. Новото законодателно разрешение обвързва със срок предявяването на иска по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ. Срокът е тримесечен, считан от влизането на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ в сила. Друга съществена промяна е изискването по тези дела да се призовава и съответната община, на чиято територия са разположени имотите, чието възстановяване се претендира. Правилото е следствие от измененията в статута на земите по чл. 19 ЗСПЗЗ - незаявените за възстановяване имоти се предават в собственост на общината, но с редица ограничения при разпореждането и управлението. От значение е ограничаването на доказателствените средства - в производството по чл. 11, ал. 2 са допустими само писмени доказателства. Писмени декларации (декларациите по чл. 12, ал. 3 ЗСПЗЗ с нотариално заверен подпис, добили известност като “клетвени декларации”, както и свидетелски показания, не могат да бъдат основание за доказване на правото на собственост.
2. Идентично ограничение с 3-месечен срок се въвежда и по отношение на предявяване на правото на възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд с иск по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ.
3. Висящите съдебни производство както по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ, така и по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ, се довършват по новите правила.
Промяната отразява не само политиката на приключване на реституционния процес, след като на собствениците е предоставен достатъчно продължителен период от време за упражняване на правата им, но е въведено и в защита на обществения интерес да се преустановят злоупотреби с тази правна възможност. Не са редки случаите когато лица претендират, че са собственици на имоти, които описват с данните, съдържащи се в картата на възстановената собственост.
II. Нов 6-месечен срок за искания по чл. 13, ал. 10 ЗВСГЗГФ да се преразгледат влезли в сила решения на общинската служба по земеделие и гори за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд.
Тази възможност в мотивите на законопроекта е обоснована с необходимостта от отстраняване на непълноти и грешки при създаването на картата на възстановената собственост чрез съвместяването на материалите и данните от плановете за земеразделяне и картата на старите реални граници за земеделските земи с картата на възстановяването на горите и земите от горския фонд.
Предвижда се, когато сроковете по чл. 13, ал. 10 ЗВСГЗГФ са изтекли, министърът на земеделието и горите или заинтересованите лица да могат да направят искане в 6-месечен срок за произнасяне по исканията от общинската служба по земеделие и гори. Поради изключителния характер на разпоредбата, сроковете би следвало да се характеризират като преклузивни.
III. Продължаване на срока за преразглеждане на влезли в сила решения за обезщетяване на собствениците по чл. 19а, ал. 7 ЗСПЗЗ.
Правилото на чл. 19а, ал. 7 е сходно с това по чл. 14, ал. 7 ЗСПЗЗ. И в двата случая се урежда специално основание за преразглеждане на влезли в сила административни актове (решения на органа по поземлената собственост) - при откриване на закононарушения, на нови обстоятелства, нови писмени доказателства от съществено значение за постановяване на решението. В чл. 14, ал. 7 предмет на преразглеждане са решенията за възстановяване на правото на собственост, а чл. 19а, ал. 7 разширява приложното поле на тази възможност по отношение и на друг от видовете административни актове, издавани от органа по поземлена собственост - решенията за определяне на правото на обезщетяване и за обезщетяване на собствениците със земеделска земя. Правомощието е ограничено с едногодишен срок от влизането в сила на решението, но не по-късно от 2 години от влизането в сила на плана за обезщетяване.
За заварените влезли в сила решения за обезщетяване едногодишният срок ще тече от влизането на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ в сила. Това ще стане три дни след обнародването му в “Държавен вестник”, защото друг срок не е предвиден в законопроекта.
Преразглеждането може да се поиска от министъра на земеделието и горите или от заинтересованите лица.
IV. Допълнителен срок (1 година от влизането в сила на промяната) за подаване на заявления за обезщетяване на българските граждани, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество с Кралство Гърция (чл. 10в, ал. 1, т. 2 и 3 ЗСПЗЗ).
По-благоприятният режим се отнася за тракийските бежанци, изселили се през периода 1913-1928 г., които не са получили облигации и не са били обезщетени по друг начин - чл. 10в, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ, както и за изселилите се през 1928-1944 г. - чл. 10в, ал. 1, т 3 ЗСПЗЗ. Обезщетението за първата група лица е със поименни компенсационни бонове, или със земя от държавния и общинския поземлен фонд, а за изселниците от втората група - само с поименни компенсационни бонове. Гражданите и техните наследници могат да подадат заявление пред Министерството на земеделието и горите за обезщетяване в едногодишен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ. Сроковете по ЗОСОИ не са предмет на промяна.
V. Удължаване на срока за придобиване на прилежащите и застроени със сгради от имуществото на прекратени селскостопански организации по § 12 от ПЗР на ЗСППЗЗ - държавна собственост, от собствениците на сградите и съоръженията.
Уреждането на отношенията между държавата като собственик на земята в стопанските дворове и лицата, придобили право на собственост върху сгради и съоръжения от имуществото на прекратените селскостопански организации при въведените през 2002 г. преференциални условия (без да дължи на държавата обезщетение за ползването на прилежащите площи) е намерило ново разрешение. След двукратно удължаване на сроковете, в които собствеността на земята трябваше да се придобие от правоимащите собственици на сгради и съоръжения в стопански дворове, при условията на преференциалния режим, сега законодателят обвързва действието му с момента на подаване на искане за придобиване на правото на собственост върху застроените и прилежащи площи. Действащото до момента правило изискваше, за да се полазват от облекчението да не заплащат обезщетение за времето, през което са ползвали прилежащия терен - държавна собственост, собствениците на сградите и съоръженията в определен от закона срок (26.10.2006 г.) да са придобили правото на собственост. Това означава въз основа на подаденото искане да е издадена заповед от министъра на земеделието и горите и да е сключен договор за прехвърляне на правото на собственост върху прилежащите и застроени площи. Новото положение зачита правата на собствениците на сгради в стопански дворове, които са изпълнили законовите изисквания, като са подали искане за придобиване на собствеността, но не по тяхна вина договор не е сключен.
Наред с това се удължава с една година (до 26.10 2007 г.) и срокът за подаване на искания за придобиване на правото на собственост върху застроените и прилежащи площи към сгради и съоръжения в стопански дворове на прекратените организации по § 12 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
VI. Едногодишен срок за предявяване на искане за оценка от ползвателите, на които е учредено право на ползване въз основа на актовете по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ върху общинска земя, в случай че стойността на земята не е заплатена.
Това е правна възможност с ограничено приложно поле. Отнася се само за ползватели на земи - общинска собственост. Предоставянето на такъв срок произтича от правото на общинския съвет да определи цена на общинската земя, върху която е учредено право на ползване по реда на Закона за общинската собственост. Досегашният единен режим на нормирани цени за имотите по § 4, определени с Наредбата за реда за определяне на цените на земеделските земи, издадена на основание чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ, няма да се прилага в случаите когато правото на ползване е учредено върху земи - общинска собственост. Определената от общинския съвет цена не може да бъде по-висока от нормираната цена по Наредбата за цените на земеделските земи по чл. 36, ал. 2 ЗСПЗЗ.
В случаите когато стойността на земята от ползвателя не е заплатена, в едногодишен срок от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ ползвателят може да поиска определянето на оценка от общинския съвет и да заплати цената в 3-месечен срок от влизането на оценката в сила.

Юлия СТОЙКОВА, юрист
Стойка КУРТЕВА, юрист

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!