Меню

Предстои гласуването на второ четене от 40-ото Народно събрание на законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).1 Законът е емблематичен с множеството изменения и допълнения, които претърпя през годините на действието си от 1991 година до днес. В мотивите към законопроекта промените се определят като “съответстващи на състоянието на поземлените отношения след приключването на възстановяването на правото на собственост” и по обхват и значимост са сравними с измененията и допълненията на ЗСПЗЗ от края на 2000 г. - последната мащабна промяна от историята на закона. Освен в ЗСПЗЗ, се предвиждат изменения и в други закони, като интерес представляват промените в Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и в Закона за арендата в земеделието.

В засегнатата от промените материя според мотивите се обособяват следните главни направления на въздействие върху обществените отношения - предмет на закона:
1. приключване на реституцията на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд и обусловената от това промяна в статут на земите по чл. 19 ЗСПЗЗ (остатъчен фонд);
2. мерки за преодоляване на раздробеността на земеделските земи, чрез въвеждане на правила за доброволно уедряване на земеделските земи и правото на ползвателя на пръв купувач;
3. усъвършенстване на правния режим на земите от държавния поземлен фонд, оземляването и обезщетяването;
4. защита и стабилизиране на ползването на земеделските земи като основа за земеделското производство.


I. Приключване на реституцията
Параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби относно сроковете за предявяване на исковете по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ; § 23 от ПЗР относно срока на исковете по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ; § 3 относно промяната в чл. 19; § 8 относно промяна в чл. 25, забраняващ разпореждането.
1. Предлага се предявяването на исковете по чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ и по чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ за установяването по съдебен ред на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи и гори и земи от горския фонд да се ограничи с един разумен срок.2 Наложителността на мярката следва и от установяваните в практиката злоупотреби с това право.
1.1. Въпросът със земите от остатъчния фонд по чл. 19 ЗСПЗЗ засяга както правата на собствениците, които не са предявили до момента исканията си за възстановяване на собствеността по административен ред, така и тези, чиито имоти са възстановени в стари съществуващи или възстановими граници, но не са идентифицирани на терена.
Предвижда се земите от остатъчния фонд, след проверка за правилното им определяне, да преминат в собственост на общините, но с определени ограничения при разпореждането с тези имоти, за да се гарантира упражняването на правото на възстановяване на собствеността, съответно правото на обезщетение на собствениците. В рамките на 5-годишен срок се въвежда режим на целево разпореждане със земите от тази категория: при осъществяване на определените със закона функции на органите по поземлената собственост (изпълнение на съдебни решения за възстановяване на правото на собственост, обезщетяване), за комасационни дейности, инфраструктурни и други публични проекти на държавата и общините. Като изискване за извършване на разпоредителни сделки със земите по чл. 19 се въвежда наличието на план за поземлено управление. Тези ограничения ще се прилагат и за заварените случаи - спрямо вече придобитите от общините имоти в резултат на изтичането на 10-годишния срок съобразно действащата разпоредба на чл. 19.

II. Мерки за преодоляване на раздробеността на земеделските земи
Параграф 2 за създаване на нов чл. 4а относно правото на изкупуване в полза на арендатора и наемателя за ползваните по договор за аренда и договор за наем с над 3-годишен срок земеделски земи;
§ 11 за създаване на чл. 34г и чл. 34д относно доброволната комасация;
§ 12 и 13 относно чл. 37б и чл. 37в в глава “Ползване”;
§ 21, т. 1 относно промени в Закона за арендата в земеделието.

1. Предлага се въвеждането на правото на пръв купувач на арендаторите и наемателите по дългосрочни договори за ползваните по съответния договор земи - § 4а. Това е мярка за увеличаване на дела на собствените земеделски земи, които се ползват в земеделското стопанство, спрямо наетите и арендуваните, който по обобщени данни представлява едва около 30 на сто. Нарастването на дела на собствените земи, ползвани за селскостопанско производство, е положителен фактор за дългосрочност на инвестициите.
2. Въвеждат се правила за извършването на доброволна комасация. Необходимо условие за уедряването на парцелите е съгласието на всички собственици на земеделски земи в комасационната площ в дадено землище или част от землище. Основните процедурни изисквания са уредени в закона - съгласието да е оформено в писмен договор, с нотариална заверка на подписите и вписано в службата по вписванията. Подробното регламентиране на процедурата по изменение на картата на възстановената собственост по повод на комасацията се делегира на подзаконов акт за прилагане на ЗСПЗЗ.
3. Наред с препарцелирането като по-ограничена форма на уедряване се предвижда възможност за изработване на комасационни планове, които освен промяна на границите на земеделските имоти, да включват други мероприятия за устройство на територията, свързани с напояване, инфраструктура, екология. Проектът делегира на министъра на земеделието и горите да издаде наредба за условията и реда за създаване и прилагане на комасационните планове. Уредбата ще позволи подпомагането на комасационни дейности от Европейските фондове за развитие на селските райони.
4. Улеснява се сключването на арендни договори, като в Закона за арендата в земеделието се уточнява, че отношенията между съсобствениците на земеделската земя се уреждат помежду им, в случай че арендният договор е сключен само от някои от тях. Така ще се подпомогне регламентираното ползване на земеделските земи и уедряването на ползването.

III. Усъвършенстване на правния режим на земите от държавния поземлен фонд, обезщетяването и оземляването. Преразглеждане на решения за възстановяване на гори и земи по § 4б от ПЗР на ЗВСГЗГФ

Параграф 6 относно чл. 24а; § 7 относно чл. 24б и 24в;
§ 18 от ПЗР относно удължаване на срока по чл. 19а, ал. 7;
§ 5 относно чл. 23а;
§ 22 от ПЗР.

1. Предвижда се сключването без търг или конкурс на договори за наем или аренда за земеделски земи от държавния поземлен фонд, когато представляват маломерни имоти - като маломерни са определени имотите под 10 дка. Разходите за провеждане на процедурите за отдаване под наем или аренда на такива имоти надвишават дължимия наем за тях.
2. Уреденото в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи съгласуване на проектите в проучвателната фаза намира съответстващото си място в законовата уредба чрез правилата за предварителното съгласуване на устройствени проекти, засягащи земи от държавния поземлен фонд, въз основа на становище на Комисията за земеделските земи, която е включена в процедурата като помощен съгласувателен орган. Допълненията в компетентността на Комисията за земеделските земи са отразени и в Закона за опазване на земеделските земи.
3. По режима на обезщетяване и оземляване
3.1. Удължава се срокът за отмяна на влезли в сила решения за обезщетяване от общинските служби по земеделие и гори по реда на чл. 19а, ал. 7 ЗСПЗЗ. При паралелното действие на разпоредби, допускащи за земеделски земи, които не могат да бъдат възстановени, освен обезщетението по реда на чл. 10б ЗСПЗЗ, и други начини за обезщетяване (§ 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол), се установяват случаи на дублиране на обезщетението за едни и същи бивши земеделски имоти. Чрез предлаганото удължаване на сроковете за преразглеждане по административен ред на решенията за обезщетяване, постановени от органите по поземлена собственост, ще се позволи както поправяне на допуснати при обезщетяването грешки, така и уреждане на отношенията в интерес на собствениците при възникнала по-късно възможност за възстановяване на земите им в урбанизирани територии.
3.2. Предвижда се отмяна по административен ред на решенията за оземляване от органите по поземлена собственост, която има за аналог уредбата на отмяната от общинските служби по земеделие и гори на влезлите в сила решения за възстановяване на собствеността и за обезщетяване.
4. Продължаването на срока за преразглеждане на решения за възстановяване на гори и земи по § 4б от ПЗР на ЗВСГЗГФ
Продължаването на действието на правомощието за преразглеждане на влезли в сила решения за възстановяване на правото на собственост върху гори и земи от горския фонд по § 4б от ПЗР на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд се предлага като средство за отстраняване на установените непълноти и грешки в процеса на създаване на картата на възстановената собственост чрез обединяване на плановете и картите, изработени при възстановяването на земеделските земи, с тези за възстановените земи и гори от горския фонд.
IV. Защита и стабилизиране на ползването на земеделските земи като основа за земеделското производство
Параграф 10 относно чл. 34
Наред с правото на пръв купувач и улесненията при сключването на арендни договори, проектът предвижда да се въведе самостоятелно право за ползвателите на земеделските земи на правно основание да сезират кмета на общината за отнемане на земите от лицата, които ги ползват неправомерно, по реда, предвиден в чл. 34 от закона.

Стойка КУРТЕВА, юрист
Юлия СТОЙКОВА, юрист
__________________
1 Законопроект № 654-01-97, внесен от н.п. В. Калинов и гр. народни представители на 14.07.2006 г. е приет на първо гласуване на 12.10.2006 г. и е достъпен на интернет страницата на Народното събрание - http://www.parliament.bg .
2 При обсъжданията в парламентарната комисия по земеделието и горите е възприето срокът за предявяване на исковете да се отчита от влизането в сила на ЗИД на ЗСПЗЗ.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...