Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Допустимост на иска за нищожност на сделка за прехвърлен от държавата на трето лице имот при отменена присъда на Народния съд за неговата конфискация - Тълкувателно решение № 2 от 04.12.2009 г. по т.д.№ 2/2009 г. на ОСГК на ВКС - критичен коментар
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Договорите, сключени при измама, са унищожаеми
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 14

Решение № 253 от 18.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
Целта и предметът на гражданското съдопроизводство според чл. 2 ГПК е защита и съдействие на лични и имуществени права. С предявяването на иск или на възражение ищецът, респективно заявилият възражението ответник, цели да защити едно свое право, или, отричайки право на другата страна, отрича или забавя изпълнението на свое задължение. Затова ответникът няма правен интерес да заяви правоизключващо възражение за нищожност на административен акт, от който и двете страни черпят права. Компетентността на органа по чл. 95 ЗТСУ (отм.), който е и орган, издаващ заповедите по чл. 100 от същия закон не е изключителна, а може да се делегира на зам.-председателя на ИС на СНС.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 20


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Възможност за извършване на разпоредителни сделки или строителство в земи по чл. 19 и в мери и пасища по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 30


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Международно осиновяване на дете - български гражданин от български гражданин с обичайно местопребиваване в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Цанка Цанкова
стр. 37

Приложение на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване в българските социални и културни условия
авторски материал
Автор / източник: Мариана Караджова
стр. 39

С делба се решава кой, какво и как получава от наследствен имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 46

Наследяване при отнети родителски права
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 48

Решение № 252/10 от 19.03.2010 г. на ВКС, I г. о.
Ако за обективиране момента на настаняване на бежанците в домовете и земите по Закона за селскостопанското настаняване на бежанците (ЗССНБ) (ДВ, бр. 213 от 18.12.1926 г.) няма доказателства, правото на собственост се придобива от момента на сключване на договора с държавата. Имотите, включително и внесените в ТКЗС, придобити преди образуване на ТКЗС възмездно на името на единия съпруг, са съпружеска общност, ако бракът е заварен към момента на влизане в сила на СК от 1968 г. С чл. 1, ал. 1, буква “к” от Закона за опрощаване на задължения към държавата (ДВ, бр. 73 от 15.09.1964 г.) се опрощават неизплатените вноски по ЗССНБ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 49


Рубрика: Нотариални действия

Относно подреждането на брачния договор във водените от нотариуса книги по Закона за нотариусите и нотариалната дейност
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 55

Решение № 510 от 14.07.2008 г. на ВКС - ТК
С разпоредбата на чл. 488, ал. 1 ГПК (отм.) е създадено от закона отклонение от общите правила на ГПК в глава седма, поради което правната регламентация за връчване на нотариални покани следва да се счита за изчерпателна.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Облекчения за европейски участници в инвестиционно-строителния процес
авторски материал
Автор / източник: Борислава Филипова
стр. 63

Решение № 71 от 6.02.2009 г. на ВКС, III г.о.
В чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) отговорността за строителния надзорник е регламентирана отделно от тази на строителя и не съвпада по обем с нея, а солидарната им отговорност е регламентирана изчерпателно в чл. 168, ал. 7 ЗУТ.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 66


Рубрика: Индустриална собственост

Вписвания в държавните регистри за обектите по индустриална собственост - същност, действие, защита
авторски материал
Автор / източник: Николай Дунчев
стр. 70


Важно за Вас


ПРИЛОЖЕНИЕ:

Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...