Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Някои въпроси относно придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 5

Право за надстрояване се дава с договор в нотариална форма
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 18

Решение № 57 от 4.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
С прехвърляне на правото на строеж на нов правен субект от този, на когото това право е учредено, не започва да тече нова петгодишна давност. Когато правото на строеж е учредено за множество обекти от бъдещата сграда на един правен субект и той е поел задължението да изгради цялата сграда, това ограничено вещно право се счита реализирано, когато цялата сграда като съвкупност от отделни обекти на собственост, ведно с принадлежащите им помещения и общи части, неразделна част към тях, са изградени в състояние на груб строеж по смисъла на § 5, т. 46 ЗУТ. Само в случаите на разрешено поетапно застрояване на отделни етажи или части от сграда, предвидена за застрояване, които могат да се ползват самостоятелно в хипотезата на издадено строително разрешение по чл. 152, ал.2 от ЗУТ, нереализирането на правото на строеж за предходния етап е фактическа невъзможност за изграждане на обектите от следващия етап.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Управление на имотите и вещите - държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Десислава Атанасова
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

За правния режим на земите от остатъчния поземлен фонд (земите по чл. 19 ЗСПЗЗ) и на общинските мери и пасища
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
стр. 37

Решение № 840 от 11.11.2009 г. на ВКС, III г.о.
Когато в полза на ищеца е признато право на възстановяване по реституционния ЗСПЗЗ и производството не е приключило преди влизане в сила на измененията в чл. 14, ал. 1, т. 3 (ДВ, бр. 68 от 1999 г.) и § 4к от ПЗР на същия закон, нито е налице заповед за определяне на конкретен имот по реда на чл. 28а ППЗСПЗЗ, отрицателният установителен иск срещу легитимиралия се вече бивш ползвател е допустимо правно средство за разрешение на материалноправния спор, тъй като е единствено. Правният интерес от този иск е възстановяването на имотите по ЗСПЗЗ да приключи законосъобразно. Но ако и двете страни не разполагат с административна индивидуализация на площите, за които претендират, спорът им ще е лишен от обект, а исковото производство - от предмет и няма да са налице условия нито за положителен, нито отрицателен установителен иск, тъй като в този случай въпросът за собствеността ще е преждевременно поставен.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Приложение на чл. 76 от Закона за наследството при съдебната делба
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 46

Наследяване на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 56

Законът дава право за оспорване на всяко завещание
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 57

Решение № 172 от 26.02.2010 г. на ВКС, I г.о.
След прекратяването на брака съпрузите са съсобственици и по иск по чл. 108 ЗС, предявен от бивш съпруг против ЕООД, чийто единствен собственик на капитала и управител е другият съпруг, притежаващ идеална част от магазина, не може да се иска ревандикация на цялата вещ, както от трето лице дори той да го ползва чрез притежаваното ЕООД. Може да се ревандикира само на притежаваната от ищеца част. Допуснатото обезпечение на бъдещ иск чрез отнемане фактическата власт върху вещта от ответника не означава липса на третата предпоставка за уважаване на иска по чл. 108 ЗС. Законодателят, уреждайки в чл. 22, ал. 1 СК възможността всеки от съпрузите да ползва и да управлява общата вещ - съпружеска общност и отчитайки спецификата на отношенията между съпрузите, не е предвидил възможност за търсене на обезщетение от лишения от ползване на вещта - съпружеска общност съпруг до прекратяването на СИО.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 60


Рубрика: Нотариални действия

Нотариалноправните проблеми при удостоверяването на брачен договор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 65


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Практически проблеми при процедирането на подробни устройствени планове
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 69


Рубрика: Авторско право

Договори за създаване на произведения на кавалетната живопис и монументалната скулптура
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 76


Рубрика: Индустриална собственост

Промени в Закона за марките и географските означения от 2010 г. - Опростена процедура за регистрация на марки
авторски материал
Автор / източник: Йордан Политов
стр. 83

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...