Sidebar

Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Някои въпроси относно придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 5

Право за надстрояване се дава с договор в нотариална форма
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 18

Решение № 57 от 4.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
С прехвърляне на правото на строеж на нов правен субект от този, на когото това право е учредено, не започва да тече нова петгодишна давност. Когато правото на строеж е учредено за множество обекти от бъдещата сграда на един правен субект и той е поел задължението да изгради цялата сграда, това ограничено вещно право се счита реализирано, когато цялата сграда като съвкупност от отделни обекти на собственост, ведно с принадлежащите им помещения и общи части, неразделна част към тях, са изградени в състояние на груб строеж по смисъла на § 5, т. 46 ЗУТ. Само в случаите на разрешено поетапно застрояване на отделни етажи или части от сграда, предвидена за застрояване, които могат да се ползват самостоятелно в хипотезата на издадено строително разрешение по чл. 152, ал.2 от ЗУТ, нереализирането на правото на строеж за предходния етап е фактическа невъзможност за изграждане на обектите от следващия етап.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Управление на имотите и вещите - държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Десислава Атанасова
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

За правния режим на земите от остатъчния поземлен фонд (земите по чл. 19 ЗСПЗЗ) и на общинските мери и пасища
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
стр. 37

Решение № 840 от 11.11.2009 г. на ВКС, III г.о.
Когато в полза на ищеца е признато право на възстановяване по реституционния ЗСПЗЗ и производството не е приключило преди влизане в сила на измененията в чл. 14, ал. 1, т. 3 (ДВ, бр. 68 от 1999 г.) и § 4к от ПЗР на същия закон, нито е налице заповед за определяне на конкретен имот по реда на чл. 28а ППЗСПЗЗ, отрицателният установителен иск срещу легитимиралия се вече бивш ползвател е допустимо правно средство за разрешение на материалноправния спор, тъй като е единствено. Правният интерес от този иск е възстановяването на имотите по ЗСПЗЗ да приключи законосъобразно. Но ако и двете страни не разполагат с административна индивидуализация на площите, за които претендират, спорът им ще е лишен от обект, а исковото производство - от предмет и няма да са налице условия нито за положителен, нито отрицателен установителен иск, тъй като в този случай въпросът за собствеността ще е преждевременно поставен.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Приложение на чл. 76 от Закона за наследството при съдебната делба
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 46

Наследяване на недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 56

Законът дава право за оспорване на всяко завещание
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 57

Решение № 172 от 26.02.2010 г. на ВКС, I г.о.
След прекратяването на брака съпрузите са съсобственици и по иск по чл. 108 ЗС, предявен от бивш съпруг против ЕООД, чийто единствен собственик на капитала и управител е другият съпруг, притежаващ идеална част от магазина, не може да се иска ревандикация на цялата вещ, както от трето лице дори той да го ползва чрез притежаваното ЕООД. Може да се ревандикира само на притежаваната от ищеца част. Допуснатото обезпечение на бъдещ иск чрез отнемане фактическата власт върху вещта от ответника не означава липса на третата предпоставка за уважаване на иска по чл. 108 ЗС. Законодателят, уреждайки в чл. 22, ал. 1 СК възможността всеки от съпрузите да ползва и да управлява общата вещ - съпружеска общност и отчитайки спецификата на отношенията между съпрузите, не е предвидил възможност за търсене на обезщетение от лишения от ползване на вещта - съпружеска общност съпруг до прекратяването на СИО.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 60


Рубрика: Нотариални действия

Нотариалноправните проблеми при удостоверяването на брачен договор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 65


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Практически проблеми при процедирането на подробни устройствени планове
авторски материал
Автор / източник: Стоянка Илова
стр. 69


Рубрика: Авторско право

Договори за създаване на произведения на кавалетната живопис и монументалната скулптура
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 76


Рубрика: Индустриална собственост

Промени в Закона за марките и географските означения от 2010 г. - Опростена процедура за регистрация на марки
авторски материал
Автор / източник: Йордан Политов
стр. 83

Важно за Вас

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!