Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Доказателствата - “посредник” между фактите и правото
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 5

Конкуренция между владелчески искове
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 9

Приживе всеки може да се разпорежда свободно с имуществото си
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 20

Решение № 329 от 15.04.2009 г. на ВКС, III г.о.
Насрещното парично задължение на купувача по предварителния договор, предмет на условния диспозитив, е по природа облигационно, негов правопораждащ факт е договорът между страните, а не съдебният диспозитив и волята на съда. В частта по платимия остатък от цената съдебното решение по чл. 19, ал. 3 ЗЗД във връзка с чл. 297 ГПК няма конститутивен характер. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията, свързани с някои режими и обекти по Закона за водите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Някои въпроси във връзка с договора за замяна по българското право
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова
стр. 32

Решение № 122 от 15.04.2009 г. на ВКС, I г.о.
В чл. 18а, чл. 18б, ал. 1 и 2 (нова - ДВ, бр. 122 от 1997 г.) ППЗСПЗЗ са уредени три способа за определяне на старите реални граници. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Разпореждане със семейното жилище - собственост на единия от съпрузите
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 44

Продажба на идеални части от парцели
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 54

Съребрените роднини наследяват, като се изключват по степени
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 55


Рубрика: Нотариални действия

Проблемът “Нотариална покана”
авторски материал
Автор / източник: Светла Йорданова
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Сделки с урегулирани поземлени имоти (дворищнорегулационни парцели) след влизане в сила на кадастралната карта
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 64


Рубрика: Авторско право

Авторското право и новите тенденции в режима на телевизионната реклама
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова
стр. 70


Рубрика: Индустриална собственост

Сходство с общоизвестни и известни марки
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 77

Важно за Вас


Приложение:
Договорът в полза на трето лице
авторски материал
Автор / източник: Иван Русчев, доц. д-р