Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За ценните книги на приносител като обект на придобивния способ по чл. 78, ал. 1 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Екатерина Матеева - Стоянова
стр. 5

Имотът срещу гледане е и на двамата съпрузи
авторски материал
Автор / източник: Виргиния Банова
стр. 17

Кога и как да даваме пълномощно
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 19

Решение № 974 от 11.12.2009 г. на ВКС, I г.о.
Електроразпределителните дружества като енергийни предприятия имат право на сервитут за прокарване на въздушен електропровод в имоти - частна собственост, съгласно чл. 64, ал. 1 и 2, т. 2 ЗЕ, определени с кадастралния план. В този случай законът - чл. 64, ал. 3, т. 2, б. “а” ЗЕ допуска засаждане на трайни насаждения в сервитутните зони в служещия имот. Енергийното предприятие има право да отстранява растителността, която попада в това трасе, но не може да нанася вреди, по-големи от необходимото за поддържане на трасето. Освен общата норма на чл. 45 ЗЗД, законодателят е предвидил отговорност на енергийното предприятие и в специалния закон - чл. 65, ал. 2 ЗЕ, съгласно който независимо от еднократното обезщетение за сервитута, който ползва, енергийното предприятие дължи и възстановяване на всички причинени вреди на имота или съответно парично обезщетение. Възлагането на дейността по поддържането на просеките на далекопроводите на друга фирма не изключва отговорността на енергийното предприятие. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Придобиване право на собственост върху земя ­ държавна или общинска собственост, от собственици на построени върху нея сгради
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 26


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 34


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Осиновяване без съгласието на родителя
авторски материал
Автор / източник: Велина Тодорова
стр. 38

Наследяване от съпруг
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 44

Решение № 800 от 1.12.2009 г. на ВКС, I г.о.
Наследникът с възстановена запазена част няма самостоятелно субективно право да иска от преобретателя допълване на накърнената му възстановена запазена част в пари. Възможността преобретателят да допълни запазената част в пари е предвидена като средство за защита по предявен срещу него конститутивен иск за отмяна на сделката с него и е негово право, а не задължение. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 45


Рубрика: Нотариални действия

Констативен нотариален акт по документи - Издава ли нотариусът постановление за него?
авторски материал
Автор / източник: Елена Еленкова
стр. 49

Някои изменения на данъчните закони, касаещи сделките с недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Регистрация на строителите - Изисквания към строителните фирми, наемани за изпълнение на обществено-обслужващи обекти със специфично предназначение (магазини за оръжие, стрелбища, рентгенови кабинети, аптеки)
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев
стр. 57

Категоризация на строежите - Съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 60

Магазини в жилищни сгради се откриват по стриктни правила
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 62


Рубрика: Авторско право

Основни бизнес-модели и практики, свързани с търговското използване на музика в България
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 64


Рубрика: Индустриална собственост

Представлява ли паралелният внос на оригинални стоки нарушение на правата върху марка? - Тълкувателно решение № 1/2008 г. на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 72

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...