Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Връчване на съобщения и книжа в исковото, заповедното и изпълнителното производство
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 5

Задълженията по договор за гледане и издръжка
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 9

Решение № 183 от 1.06.2009 г. на ВКС, I г.о.
Правото на собственост, претендирано на основание земеделска реституция, задължава да се установи и собствеността и на праводателя, от който е била отнета земята при внасянето й в ТКЗС или друга селскостопанска организация.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 10

Решение № 501 от 7.07.2009 г. на ВКС, V г.о.
Придадените по регулация части от недвижими имоти към съседен урегулиран поземлен имот не могат да се ревандикират от предишния собственик поради вещното действие на регулацията.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Оспорване на актовете на общинския съвет
авторски материал
Автор / източник: Александър Еленков
стр. 16


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Спорни хипотези в прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 28


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Становището на родителите на детето при осиновяване
авторски материал
Автор / източник: Велина Тодорова
стр. 36

Агенцията по вписванията ще води и регистъра на имуществените отношения на съпрузите
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 42

Права на съсобственика при лишаване от ползването на общия имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 45

Решение № 681 от 24.09.2009 г. на ВКС, I г.о.
След обявяване за изгубила силата си т. 15 от ПП № 4/1964 г. на ВС с ТР № 1/2005 г. на ВКС следва да се приеме, че изискването за приемане на наследството по опис от желаещия да упражни правото си по чл. 30, ал. 2 ЗН се отнася за всички случаи, когато лицата, в чиято полза е направено завещанието или дарението, не са призованите наследници по закон. Принципът, установен с чл. 50, ал. 1 ЗНА -тълкуването има действие от деня, когато е влязъл в сила актът, който се тълкува, се отнася за нормативното тълкуване, но на още по-голямо основание този принцип е приложим за тълкуването, което прави ВКС по реда на чл. 124 ЗСВ. С него не може да определя друг момент на влизане в сила на тълкуването, каквато възможност е предвидена по изключение при нормативното тълкуване съгласно чл. 50, ал. 2 ЗНА. Затова установеното със задължителната практика на ВКС тълкуване се отнася и за казусите, по които юридическите факти са се реализирали преди постановяването й.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия

По някои вече спорни въпроси относно имуществените отношения между съпрузи
авторски материал
Автор / източник: Анна Станева, доц.
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Регистрация на строителни фирми
авторски материал
Автор / източник: Георги Даракчиев
стр. 62


Рубрика: Авторско право

Създаване и използване на произведения на изобразителното изкуство в театъра
авторски материалл
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Интелектуалната собственост като фактическа и правна реалност
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова
стр. 74

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...