Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Особени способи за придобиване на сервитутни права
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова
стр. 5

Предсрочно прекратяване на договора за наем с предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 13

Сделка при прекратено пълномощие
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 20

Владение без основание
авторски материал
Автор / източник: Катя Иванова
стр. 22

Решение № 2566 от 14.06.2009 г. на ВКС, IV г.о.
Нищожната спогодба не представлява правно основание, което е годно да направи владелеца собственик, поради което претендиращият не е добросъвестен владелец -чл. 70, ал. 1 ЗС и не може да придобие собствеността след изтичането само на пет години.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 23

Решение № 265 от 19.03.2009 г. на ВКС, I г.о.
С прехвърлянето на апартамента се прехвърлят и прилежащите складови помещения -таван и мазе, макар да не са изрично споменати в нотариалния акт.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Изменения в концесионния режим на минералните води
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 29


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Изменения в подзаконовата уредба на земеделските земи
авторски материал
Автор / източник: Юлия Стойкова, Стойка Куртева
стр. 37


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Управление на жилищните комплекси от затворен тип
авторски материал
Автор / източник: Любомир Василев
стр. 42

От 1 октомври могат да се сключват брачни договори
авторски материал
Автор / източник: Станислав Нацев
стр. 48

Деца от различни бракове наследяват поравно
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 50

Продажба на имот в нарушение на чл. 33 ЗС
авторски материал
Автор / източник: Борислав Павлов
стр. 52

Решение № 596 от 29.04.2008 г. на ВКС, IV г.о.
Времевият белег на чл. 92 ЗС е определяем и той зависи от собствеността върху терена към момента на реализирането на строителството.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Нотариални действия

Нотариални действия във връзка с новата уредба на имуществените отношения между съпрузите
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 57


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Срокът по чл. 49, ал. 3 ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 65

Срокът по чл. 53а ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 67


Рубрика: Авторско право

Осигуряване на доказателства по искови производства, касаещи авторскоправни дела
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Недобросъвестността при заявяване на търговска марка в практиката на ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар
авторски материал
Автор / източник: Офелия Цонкова
стр. 75

Важно за Вас

Приложение:
Уредбата на развода по новия Семеен кодекс
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков