Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Съответствие с Конституцията на процесуалните разпоредби, уреждащи допускането на касационното обжалване (чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 ГПК)
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Решение № 1377 от 27.11.2008 г. на ВКС, V г.о.
Субективната пасивна новация предполага и разпореждане на длъжника от придобити вече права, които преминават у новия длъжник. Погасява се старото правоотношение, но възниква ново. За да има погасителен ефект подновяването, е необходимо новото правоотношение да е действително. Когато за новирането се изисква система от сделки, е необходимо всяка от тях да отговаря на изискванията за действителност, включително и за формата. Ако новационният договор е нищожен или не е завършен фактическият състав по сключването му, старото задължение не се погасява, респективно старото правоотношение с първоначалния длъжник се запазва и той отговаря за изпълнението му.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Професионалният опит като условие при кандидатстване за предоставяне на концесия за добив, разрешение за търсене и проучване на подземни богатства
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Решение № 352 от 20.03.2007 г. на ВКС, IV г.о.
На възстановяване по реда на ЗСПЗЗ подлежат имотите, които са били земеделски и по отношение на тях са предприети регулационни мероприятия след включването им в блок на ТКЗС. Наличието на подземни комуникации, които минават през имота, съгласно § 1, б. “в” ППЗСПЗЗ не са пречка за възстановяване на собствеността. Позоваването на чл. 18 и § 6 ЗППДОП (отм.) не е основание да не се възстановява собствеността, а възможност признатите вещни права да се трансформират в дялове или акции от дружествата, като заинтересованите лица следва да са направили искане за това преди или след приватизацията.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 31


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Приложение на чл. 10 от Закона за наследството при наследяване на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 38

Загубено наследство се търси в съда
авторски материал
Автор / източник: Виргиния Банова
стр. 45

Решение № 240 от 30.03.2009 г. на ВКС, V г.о.
При делба на съсобствен недвижим имот сключената съдебна спогодба има вещно прехвърлителен ефект досежно недвижимия имот ­ предмет на делбата. Щом по нея в дял на един от съделителите е поставена отделна постройка и изрично не е посочено че се разпределя само ползването є, с подписване на спогодбата е преминала и изцяло собствеността върху нея върху съделителя, в чийто дял е поставена. Съсобствениците в дворното място, върху което е постройката, поставена в изключителна собственост на един от тях, нямат право да искат ползването є, развалянето є, преустройването є, нито да искат признаване на права на собственост върху земята или отменяване на издаден в охранително производство нотариален акт.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 47


Рубрика: Нотариални действия

Данъчните задължения на прехвърлителя като особена тежест върху имота
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 53


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Промени в нормативните актове по благоустройството и проблеми при прилагането им в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Асен Запрянов
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Установителни и осъдителни авторскоправни искове, касаещи производството по заличаване на търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 67


Рубрика: Индустриална собственост

Престъпления против интелектуалната собственост
авторски материал
Автор / източник: Виолета Шентова
стр. 77

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...