Меню

 

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Връчване на съобщение на ответника чрез залепване на уведомление - Преклузията на процесуалните права на ответника при неподаване на писмен отговор на исковата молба
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Правото на строеж има 5-годишен срок
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 15

Определение № 246 от 19.12.2008 г. на ВКС, V г.о.
Допустимостта на факултативното касационно обжалване е обвързана с изтъкване на конкретната правна проблематика в сферата на обективното право, но не изобщо, а по повод неговото прилагане за случая. Обосновката на съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос по смисъла на общото изискване на чл. 280, ал. 1 ГПК следва да е почерпана от разрешението на конкретния спор за претендираното субективно право или процесуалните разрешения във връзка с упражняването му по делото, но в съпоставителен план, спрямо други разрешения, давани от съдилища, или предвид отстраняването на празноти в закона по тълкувателен път, т.е. връзката между проблематика и конкретно разрешение е същността на самата обосновка.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 17


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Състезателните процедури по Закона за подземните богатства
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 20


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Нови промени в Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост в областта на замяната
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, доц. д-р
стр. 28


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Новият Семеен кодекс - Преглед на най-важните промени
авторски материал
Автор / източник: Цанка Цанкова
стр. 34

Признаване на развод, постановен в чужбина
авторски материал
Автор / източник: Димитринка Герганова
стр. 41

Решение № 1117 от 27.11.2007 г. на ВКС, V г.о.
Щом страните по двата договора, сключени последователно на една и съща дата, не са имали намерение да прикриват своята цел или някакво съглашение, а чрез поредица от юридически действия последователно да реализират промяна в собствеността - първо, чрез прехвърляне на идеална част, а след това чрез делба и заплащане на уравнение, постигнатите споразумения в две отделни сделки не реализират състава на относителната симулация. Няма привидност тогава, когато воля и съглашение съвпадат. При симулация страните съзнават и създават една двойственост така, че прикритото съглашение да обезсилва явното положение.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Нотариални действия

Въпросът “Удостоверяване на нотариален акт за поправка на нотариален акт” и защо този въпрос придобива очертанията на проблем
авторски материал
Автор / източник: Светла Йорданова
стр. 46


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Въвеждане в експлоатация на обекти по § 24 от Заключителните разпоредби на Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 53


Рубрика: Авторско право

Произведения на изобразителното изкуство, създадени по трудово правоотношение
авторски материал
Автор / източник: ЕЕмил Лозев, доц. д-р
стр. 62


Рубрика: Индустриална собственост

Въвеждане на нова система на експертиза на заявки за регистрация на марки в Закона за марките и географските означения
авторски материал
Автор / източник: Мариана Цвяткова
стр. 71

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...