Меню

Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 02

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 5

Някои въпроси за несеквестируемостта на жилището по Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 12


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Новият режим на концесиите за добив на минерална вода
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 24

Учредяване право на ползване върху имоти - частна държавна собственост, на политически партии
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 32


Рубрика: Земеделски земи

За ползването на земеделски земи като „бели петна“
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 38


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Пространствени данни през призмата на Закона за кадастъра и имотния регистър и свързаните с тях проблеми
авторски материал
Автор / източник: Петя Цурева
стр. 43

Регистриране на собственик в сгради, в които има самостоятелни обекти
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 55

Практика по Член 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Вътрешни отношения между солидарни длъжници - бивши съпрузи, по ипотечния кредит
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 66

Как, защо и кога се запечатва наследство
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 77


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Решение № 279 от 12.02.2019 г. на ВКС по т. д. № 2905/2017 г., II т. о., ТК
Към групата на мълчаливо уговорените задължения по закон следва да бъде отнесено и изискването, установено в чл. 168, ал. 4, пр. 1 ЗУТ, според която предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа, като неизпълнението им води до пораждане на отговорност за строителя по чл. 163 ЗУТ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 79

ПРИЛОЖЕНИЕ
Практически проблеми при изпълнение на задължение за предаване на дете
авторски материал
Автор / източник: Делян Маринов

Важно за Вас
стр. 82

Желая ти... Виктор Юго
стр. 83

 

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...