Меню

Дайджест "Собственост и право", 2020 г., кн. 01

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост
авторски материал
Автор / източник: Петър Топуров
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Значение на осъщественото владение върху имот - частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 16


Рубрика: Земеделски земи

Промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
За разпореждането с имоти в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 26


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Приложимо ли е правилото на чл. 59 от Закона за задълженията и договорите при погасяване на дълг от един от съпрузите?
авторски материалл
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 34


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Заличаването на възбраните след последните промени в Гражданския процесуален кодекс
авторски материал
Автор / източник: Иван Николаев
стр. 50


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Актуални въпроси по прилагането на заварените подробни устройствени планове при одобрена кадастрална карта
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 59

Решение № 52 от 10.05.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2217/ 2018 г. ІІ г. о.
Основното предназначение на територията, в която попада имотът от предвидените в чл. 7 ЗУТ видове територии определя дали поземленият имот е земеделски или урбанизиран по своя характер, а от това зависи преценката дали ще се прилагат правилата на ЗУТ или чл. 72 ЗН и ЗСПЗЗ за реалната му поделяемост. Когато поземлен имот попада в границите на общ устройствен план на населеното място, то се касае до имот в урбанизирана територия, спрямо който при реалната му поделяемост се прилага чл. 200 ЗУТ. Без значение е дали имотът е урегулиран и с подробен устройствен план и дали е променено предназначението му от земеделски по реда на ЗОЗЗ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 74


Рубрика: Индустриална собственост

Основни положения в новия Закон за марките и географските означения
авторски материал
Автор / източник: Цонка Таушанова
стр. 77

Важно за Вас
стр. 86

Из „Мъдростта на северноамериканските индианци“
стр. 87

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Защита на владелеца и държателя за направени от тях разноски в чужд имот
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев

Акценти

Ден на народните будители

Днес отбелязваме Деня на народните будители
Честит празник, скъпи колеги, партньори и приятели!

Прочети още...

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2022 година

За всички счетоводители, одитори и финансисти,

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки

По повод началото на академичната година, Ви представяме най-новото ни издание:
„Учебник по търговско право. Част втора. Търговски сделки“

Прочети още...

Абонамент 2023

Печатни и електронни списания. Книги-годишници. Компютърни продукти ЕПИ

Прочети още...