Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове при разпоредителни сделки с вещни права в резултат от нарушения на нотариус
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Обвързан ли е частният правоприемник на съсобственик от сключения от праводателя му договор за разпределение на ползването?
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 13

Някои хипотези на нищожност на сделки с предмет право на строеж или новопостроени сгради
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 24

Решение № 109 от 20.06.2019 г. на ВКС по гр. д. № 2562/ 2018 г., І г. о.
За ипотекарния кредитор - взискател по изпълнително дело, е налице правен интерес от предявяването на иск за установяване на ипотечното му право върху имота, върху който се насочва принудителното изпълнение, срещу всяко лице (длъжник или трето на изпълнението лице), което оспорва правото на взискателя: било извънсъдебно, било съдебно - чрез предявяване на жалби срещу действията на съдебния изпълнител, иск по чл. 440 ГПК или други искания за прекратяване на принудителното изпълнение по изпълнителното дело. Правният интерес на кредитора - взискател, произтича от самия факт на оспорване на неговото ипотечно право от ответника, а не от основателността на това оспорване.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 31


Рубрика: Земеделски земи

Вписване на договор за аренда в земеделието в новата съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 33


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Промени в изискуемите документи при заявяване на скица и схема на самостоятелен обект в сграда
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 45


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Другарството на съпрузите по искове за собственост в контекста на тълкувателно решение № 3 от 29.06.2017 г. на ОСГК на ВКС
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 48

Режимът на имуществените отношения между съпрузите се вписва в регистър
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Осигуряване на достъпна архитектурна среда съобразно изискванията на ЗУТ и специалната нормативна уредба
авторски материал
Автор / източник: Людмил Дамянов
стр. 60


Рубрика: Авторско право

Ползване и прехвърляне на ползването на търговска марка
авторски материал
Автор / източник: Борислав Найденов, д-р
стр. 74


Важно за Вас
стр. 82

Напътсвия на мъдреците на Изтока
стр. 83