Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове при разпоредителни сделки с имоти, свързани с учреден особен залог
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Решение № 37 от 02.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1394/ 2018 г., І г. о.
Близките родствени отношения между прехвърлител и приобретател не съставляват обстоятелство, оборващо установената в чл. 70, ал. 2 от Закона за собствеността презумпция за добросъвестност.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 14


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Учредяване право на строеж по реда на Закона за физическото възпитание и спорта върху имоти - държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 16


Рубрика: Земеделски земи

За режима на подобренията в земеделски земи, възстановени в територии по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материалл
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, свързани с негови основни принципи
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 30


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Възстановяването на запазена част от наследството като способ за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от правоимащите наследници
авторски материал
Автор / източник: Димо Хаджиев
стр. 36

Преживелият съпруг наследява починалия
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 51

Решение № 58 от 01.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 7259/ 2014 г., І г. о.
Когато в споразумението съпрузите са определили квотите им в съсобствеността, членове 9 и 20а от Закона за задълженията и договорите изключват възможността в следващ исков процес да се установи пълна трансформация на лично имущество. Това тълкуване следва да се приложи и за случаите, при които съпрузите са уговорили, че имотът ще остане в съсобственост между тях, без да са определили какви са дяловете от съсобствеността. Така сключеният договор обвързва страните със силата на закон, те са длъжни да зачитат неговите последици и не могат да искат да бъде установено от съда, че имотът е собственост само на единия от тях, поради недопустимост на такава претенция с уговорката за съсобственост, освен ако не са налице основания за нищожност или унищожаемост на споразумението.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл срокът на действие на вписването и тя вече е била заличена по реда на чл. 22 ПВп?
авторски материал
Автор / източник: Валя Гигова
стр. 55


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съобразно последните изменения на Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 65


Рубрика: Авторско право

Културни ценности с материален и нематериален характер
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова - Чалъкова
стр. 81

Авторското право върху публицистични произведения
авторски материал
Автор / източник: Катерина Пашова
стр. 88


 

Важно за Вас
стр. 91

Диагноза: Самота
стр. 87

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...