Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове при разпоредителни сделки с имоти, свързани с учреден особен залог
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Решение № 37 от 02.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1394/ 2018 г., І г. о.
Близките родствени отношения между прехвърлител и приобретател не съставляват обстоятелство, оборващо установената в чл. 70, ал. 2 от Закона за собствеността презумпция за добросъвестност.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 14


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Учредяване право на строеж по реда на Закона за физическото възпитание и спорта върху имоти - държавна собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 16


Рубрика: Земеделски земи

За режима на подобренията в земеделски земи, възстановени в територии по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материалл
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, свързани с негови основни принципи
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 30


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Възстановяването на запазена част от наследството като способ за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от правоимащите наследници
авторски материал
Автор / източник: Димо Хаджиев
стр. 36

Преживелият съпруг наследява починалия
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 51

Решение № 58 от 01.07.2019 г. на ВКС по гр. д. № 7259/ 2014 г., І г. о.
Когато в споразумението съпрузите са определили квотите им в съсобствеността, членове 9 и 20а от Закона за задълженията и договорите изключват възможността в следващ исков процес да се установи пълна трансформация на лично имущество. Това тълкуване следва да се приложи и за случаите, при които съпрузите са уговорили, че имотът ще остане в съсобственост между тях, без да са определили какви са дяловете от съсобствеността. Така сключеният договор обвързва страните със силата на закон, те са длъжни да зачитат неговите последици и не могат да искат да бъде установено от съда, че имотът е собственост само на единия от тях, поради недопустимост на такава претенция с уговорката за съсобственост, освен ако не са налице основания за нищожност или унищожаемост на споразумението.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 53


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл срокът на действие на вписването и тя вече е била заличена по реда на чл. 22 ПВп?
авторски материал
Автор / източник: Валя Гигова
стр. 55


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Въвеждане в експлоатация на завършените строежи съобразно последните изменения на Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 65


Рубрика: Авторско право

Културни ценности с материален и нематериален характер
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова - Чалъкова
стр. 81

Авторското право върху публицистични произведения
авторски материал
Автор / източник: Катерина Пашова
стр. 88


 

Важно за Вас
стр. 91

Диагноза: Самота
стр. 87

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...