Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове от недействителност при разпоредителни сделки с имоти, придобити по наследство
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

„Стоп капаро“ - понятие и правна същност
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 13

Решение № 70 от 02.06.2017 г. на ВКС по гр. д. № 386/ 2016 г., І г.о.
Кредиторът с парично вземане, който е провел успешно иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, има правен интерес единствено от насочване на принудителното изпълнение върху имуществото - предмет на увреждащата сделка. Чрез изнасянето на това имущество на публична продан той ще може да удовлетвори изцяло или отчасти своето вземане. Той няма правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за собственост както срещу приобретателя по оспорената сделка, така и спрямо частните правоприемници на този приобретател, когато те са придобили права след вписване на исковата молба по чл. 135 ЗЗД и ще бъдат обвързани от силата на пресъдено нещо на решението по уважения отменителен иск. В този случай кредиторът нито се позовава на свое вещно право върху имота, което иска да защити, отричайки правото на собственост на ответника, нито на някакво фактическо състояние, нито пък отричането на правото на собственост на ответника ще доведе до възможност той да придобие някакви права. Правото му на принудително изпълнение не зависи от отричането на правото на собственост на ответника. В тези случаи не са налице разгледаните в т. 1 на ТР № 8 от 27.11.2013 г. по тълк. д. № 8/2012 г. на ОСГТК на ВКС условия за допустимост на отрицателния установителен иск.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промени в режима на принудителното отчуждаване на имоти
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 25


Рубрика: Земеделски земи

Упражняване на сервитутите върху земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 31


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

За тайната на осиновяването
авторски материал
Автор / източник: Веселин Петров
стр. 45

Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 58


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Вписване в имотния регистър и вписване по реда на чл. 599 ГПК и чл. 10 ЗТРРЮЛНЦ
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 60


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Отклонение от одобрения инвестиционен проект
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 63

Строителен процес - Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК
авторски материал
Автор / източник: Бояна Милчева
стр. 69


Рубрика: Авторско право

Авторски и сродни на тях права върху хореографски произведения и танцови изпълнения.
авторски материал
Автор / източник: Катерина Пашова-Миразчийска
стр. 74

Важно за Вас
стр. 86

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...