Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове от недействителност при имуществените отношения между съпрузи
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Правата на трето лице по договор за издръжка и гледане
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 13


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Измененията в Закона за концесиите от март 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 18


Рубрика: Земеделски земи

Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място?
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 26

Решение № 6 от 06.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1568/ 2018 г., ІІ г. о.
С иска по § 4к, ал. 8, т. 1, изр. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ (или с установителен иск за собственост към настоящия момент) могат да установят правата си и лица - собственици на имоти, които не подлежат на реституция по ЗСПЗЗ, но попадат в границите на територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ и границите, на които имоти следва да бъдат отразени в плана за новообразуваните имоти. Легитимиран ответник по иска е лицето, което оспорва претендираното от ищеца право. Областният управител, одобрил плана за новообразуваните имоти, и Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) не са легитимирани ответници по иска по § 4к, ал. 8, предл. второ от ПЗР на ЗСПЗЗ или по иск за собственост към настоящия момент.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 29


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Промените в Закона за кадастъра и имотния регистър, обнародвани в ДВ, бр. 41 от 28 май 2019 г.
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 33

Отразяване на сервитутите върху земеделски земи в имотния регистър, кадастъра и в плановете за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 43


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Съдебната практика по определяне на дял от вещи в търговското предприятие на съпруг - едноличен търговец
авторски материал
Автор / източник: Поля Голева, проф. д-р
стр. 55

Имуществената общност между съпрузи може да се прекрати и по време на брака
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 65


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Решение № 129 от 14.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 3314/2017 г., І г. о.
Нотариалният акт за поправка няма самостоятелно значение, а представлява неразделна част от поправения акт, като се счита, че той важи с поправеното съдържание от датата на извършването му, а не от датата на поправката. Поправката няма вещноправно действие и не обуславя настъпването на вещноправните последици на обективирания в основния нотариален акт договор. По реда на поправката не може да се отстраняват грешки при формиране на волята, да се променят видът на сделката, страните по нея, да се заменя един недвижим имот с друг, да се изключва или да се прибавя недвижим имот, т.е. такива по естеството си поправки и допълнения, които водят до подмяна на страните и предмета на договора.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 68


Рубрика: Индустриална собственост

Допустимост на регистрацията на културна ценност като търговска марка. Колизионни проблеми
авторски материал
Автор / източник: Александра Семерджиева
стр. 71

Важно за Вас
стр. 78

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...