Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Рискове от недействителност на сделки с имоти при недееспособност и представителство
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Правни последици от правото на надстрояване и правото на пристрояване
авторски материал
Автор / източник: Веселина Лекова, д-р
стр. 13

Дарението поражда задължения за дарителя и права за надарения Правна консултация
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 22


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Равностойно обезщетение при отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 24


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Разлика между площите по документ за собственост и скица при деклариране и облагане на недвижимите имоти по Закона за местните данъци и такси
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 37


Рубрика: Земеделски земи

Правен режим на земите от остатъчния поземлен фонд
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 40


Рубрика: Наследяване. Семейни имущестени отношения

Мерките за подкрепа по българското право
авторски материал
Автор / източник: Ангел Шопов
стр. 44

Решение № 155 от 06.02.2019 г. на ВКС по гр. д. № 1230/2018 г., ІІ г.о.
Когато наследодателят е съставил универсално завещание, но също така е извършил и дарения, не може да се приеме, че накърнението е равно на запазената част, без да се извърши остойностяване на притежаваните имущества към момента на откриване на наследството с изваждане на задълженията и прибавяне на даренията, съгласно чл. 31 от Закона за наследството. Само след формиране на масата по чл. 31 ЗН може правилно да се определи с какво точно е облагодетелстван наследникът по завещание и накърнена ли е запазената част на ищеца и в какъв размер е накърнението, като за последното е необходимо да се приспадат даренията в негова полза (чл. 30, ал. 1 ЗН).
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 57


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Издаване на разрешение за строеж, започване и завършване на строителството
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 60

Решение № 112 от 29.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4681 от 2017 г., І г. о.
Реална част от парцел (УПИ) може да бъде придобивана по давност или ако срокът на владение на тази част е изтекъл преди влизане в сила на Закона за териториалното и селищно устройство през 1973 г. (съгласно чл. 181, ал. 1-З (отм.) или ако е осъществявано владение в период повече от 10 години след влизане в сила на Закона за устройство на територията (ЗУТ), но при условие, че владяната част от поземления имот може да се обособи като самостоятелен УПИ, съобразно изискванията на чл. 19 ЗУТ или ако тази част се присъединява към съседен имот по реда на чл. 17 ЗУТ, а оставащата част отговаря на изискванията на чл. 19 ЗУТ или се присъединява към съседен имот.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 73


Рубрика: Индустриална собственост

Патентите в областта на изкуствения интелект
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 75


Важно за Вас
стр. 86

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...