Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правна същност на правото на надстрояване и правото на пристрояване
авторски материал
Автор / източник: Веселина Лекова, д-р
стр. 5

Вещноправни аспекти на декларациите за имущество и интереси по ЗПКОНПИ
авторски материал
Автор / източник: Николай Николов, д.е.с.
стр. 15

За самоуправство законът предвижда дори затвор
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 25


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Оспорване на съставен акт за частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 27


Рубрика: Земеделски земи

Противопоставимост на възбраната на вписан договор за наем на имот или аренда на земеделска земя
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 37

Противоречива обществена реакция по проекта на нов закон за поземлените отношения
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 46


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Срок на валидност на скицата-проект, издадена от Службата по геодезия, картография и кадастър
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 52


Рубрика: Съсобственост, делба

Приложение на иска по чл. 135 ЗЗД при разпоредителните сделки с имот - съпружеска общност, за личен дълг на единия съпруг
авторски материал
Автор / източник: Антонина Димитрова, д-р
стр. 54

Решение № 123 от 03.10.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4301/2017 г., І г. о.
След като реално определени части от поземлени имоти в границите на населените места и селищните образувания, отговарящи на изискванията за минимални размери по чл. 19 ЗУТ и които не попадат сред изключенията на чл. 200, ал. 2 ЗУТ, могат да се придобиват чрез правни сделки или по давност, то тези реално определени части от поземлени имоти могат да бъдат предмет и на съдебна делба.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 62


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Основни нормативни предпоставки за започване и завършване на строежа в срок
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 65


Рубрика: Авторско право

Поглед към практиката на Върховния касационен съд по дела, свързани с нарушения на авторското право (2014-2019 г.)
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 74

Важно за Вас
стр. 86

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...