Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Придобивният способ по чл. 91 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 5

В какъв размер е допустимо договарянето на неустойка при прекратяване на срочен договор за наем с предизвестие
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 14

Решение № 151 от 06.12.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4545/2017 г., ІІ г. о.
Не е налице правен интерес от предявяване на отрицателен установителен иск за имот, който е публична държавна или общинска собственост, ако ищецът твърди, че интересът му произтича от това, че е придобил собствеността върху този имот на основание придобивна давност. Няма правен интерес от такъв иск и ако ответникът не оспорва и не претендира права върху спорния имот.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Замяната на поземлени имоти в горски територии като способ за прекратяване на съсобственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 23


Рубрика: Земеделски земи

Правна сила на решенията по чл. 14, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ и на плана на новообразуваните имоти
авторски материал
Автор / източник: Георги Мулешков
стр. 32


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Наличие на техническа грешка при оцифряване на регулационния план
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 43


Рубрика: Съсобственост, делба

Възпрепятстване на разпределеното с договор ползване като основание за иницииране на производство по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 46

Решене № 98 от 25.01.2018 г. на ВКС по гр. д. № 4097/ 2017 г., ІІ г. о.
Задължението на продавача по договор за продажбата на наследство е да установи наследствено правоотношение с починалия, чието имущество (като наследство) е предмет на договора по чл. 212 ЗЗД. Когато такова наследствено правоотношение отсъства, облигационният договор (доколкото не страда от пороци на форма и воля) не произвежда вещноправен транслативен ефект, аналогично на случаите на продажба на чужда вещ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 55


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Новото вписване на ипотека в хипотезата на чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
авторски материал
Автор / източник: Калин Добрев
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Какво трябва да знаем за новите договорни форми на ФИДИК
авторски материал
Автор / източник: Бояна Милчева
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Забраната за регистрация на културни ценности като търговски марки
авторски материал
Автор / източник: Александра Семерджиева
стр. 78

Важно за Вас
стр. 94

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...