Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Различна хипотеза на разваляне на договори с предмет вещни права върху недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Тосков
стр. 5

Определение № 218 от 14.12.2017 г. на ВКС по ч. гр. д. № 1537/2014 г., ІІ г. о.
Негаторният иск е за защита на собствеността, но негов предмет не е нито правото на собственост върху (засегнатия) имот на ищеца, нито правото на собственост върху (пречещия) имот на ответника. Правата на собственост имат значение за основателността на негаторния иск, но те остават вън от предмета на делото. По тях съдът се произнася само в мотивите на решението, като по преюдициални правоотношения и по тях не се формира сила на пресъдено нещо, поради което тяхната данъчна оценка (а ако няма такава - пазарната им цена) няма значение за цената на иска и за определянето на размера на дължимата такса. Когато е предявен негаторен иск без осъдителен петитум и предмет на делото е несъществуването на сервитут или друго ограничено вещно право, при определяне цената на иска значение има данъчната оценка на отричания сервитут или друго ограничено вещно право. В останалите случаи се процедира съобразно чл. 71, ал. 1, изр. 2 ГПК или чл. 70, ал. 3 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 11


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Особености при представяне на документи от кандидатите или участниците в процедура за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 16

Решение № 87 от 01.08.2018 г. на ВКС по гр. д. № 2714/2014 г., І г. о.
Възможно е придобиване от държавата, по силата на разпоредбата на чл. 6, пр. 2 ЗС в редакцията й от 16.11.1951 г. (Изв., бр. 92 от 1951 г.) до 17.09.1991 г. (ДВ, бр. 77 от 1991 г.), на недвижим имот, който по време на отреждането му със съответния план се е водил като безстопанствен (с неизвестен собственик). Дали имотът няма собственик, следва да се установи в хода на исковото производство. Актът за частна общинска собственост само констатира придобитото по някой от предвидените в чл. 77 ЗС способи право на собственост. За да се ползва, като официален удостоверителен документ, с обвързваща съда материална доказателствена сила относно удостовереното право на собственост, същият следва да съдържа не само описание на имота и местонахождението му, но и посочване на фактическото и правно основание, по силата на което имотът е придобит от общината.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 25


Рубрика: Земеделски земи

За измененията в правния режим на опазването на земеделските земи през 2018 г.
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 29


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

В какъв срок от допускането им подробните устройствени планове подлежат на съгласуване от Службата по геодезия, картография и кадастър
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 36


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Еднолично разпореждане с недвижим имот - съпружеска имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 38

Необходимостта от формиране на маса, от която се възстановява запазена част от наследството
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Петров, д-р
стр. 46

За валидно изготвяне и оставяне на завещание има специални правила
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 52


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Процедурни въпроси относно вписването на искова молба в службите по вписванията
авторски материал
Автор / източник: Росен Балтов
стр. 54


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Особености на производството по чл. 195, ал. 6 от Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 58


Рубрика: Авторско право

Допълнения в авторскоправното законодателство, целящи да улеснят достъпа на лица със зрителни увреждания до печатни материали
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 67


Важно за Вас
стр. 70

Указател на публикациите в списание "Собственост и право" през 2018 година
стр. 71

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...