Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Действие на развалянето на приватизационния договор в съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов
стр. 5

Отказ от право на ползване под условие, срок или тежест
авторски материал
Автор / източник: Мариана Терзиева
стр. 15

Решение № 40 от 11.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 2004/2017 г., ІІІ г. о.
При подобрения в съсобствен имот, извършени от държател и от съсобственик, в полза на държателя възниква парично притезание за неоснователно обогатяване за чужда сметка по чл. 59 ЗЗД. Размерът му е равен на по-малката сума между стойността на обедняването (разходите, които държателят е направил за строителството) и обогатяването (увеличената стойност на имота в резултат на вложените от държателя материали, средства и труд). Длъжник по него е всеки съсобственик, съразмерно на дела си в съсобствеността. Това, че по същото време подобрения в имота е извършвал и съсобственикът и само той от всички съсобственици си е служил с общата вещ, е от значение за вътрешните отношения на съсобствениците.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Недействителност на концесионните договори, сключени по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 29

Решение № 180 от 07.03.2018 г. на ВКС по гр. д. № 315/2017 г., І г. о.
Нормата на чл. 2, ал. 3 (отм.) от Закона за общинската собственост (ЗОбС) изключва правната възможност при наличие на посочените в нея предпоставки - когато има извършено до 13.07.1991 г. от кооперативна организация строителство със собствени средства на сграда и постройка, прилещажият терен, необходим за обслужване на сградата - кооперативна собственост, да запази статута си на държавна или общинска собственост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 38


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За обхвата на дължимата от съдията по вписванията проверка по чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието
авторски материал
Автор / източник: Валя Гигова
стр. 42

За описа при предаването на земеделските земи - обект на аренден договор
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 50


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Могат ли издаваните от АГКК в електронна форма скици и схеми да служат за изповядване на сделки с недвижими имоти?
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 52


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Родителите трябва да искат разрешение от съд, за да се разпореждат с имущество на деца до 18 години
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 54

Решение № 38 от 02.04.2018 г. на ВКС по гр. д. № 1343/ 2017 г., І г. о.
Различието на стойността на дяловете не представлява пречка за извършване на делбата по колена. Когато се делят сънаследници, които принадлежат към различни колена, делбата най-напред се извършва по колена, а после вътре в колената.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 56


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Въпроси по отчуждаването на частни имоти за държавни и общински нужди. Прилагане на уличната регулация
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 60


Рубрика: Индустриална собственост

Софтуерните блокчейн патенти Поглед към бъдещето във финансовия и публичния сектор
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 72

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...