Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Вещноправни аспекти на наказанието конфискация на налично имущество
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 5

Вещните права върху отопляем имот в етажната собственост като критерий за определяне на задължено лице по сметките за топлинна енергия
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 15

Решение № 23 от 08.05.2018 г. на ВКС по гр. д. № 995/ 2017 г., І г. о.
Когато сдружението на собствениците, в което не участват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата в режим на етажна собственост, е взело решение за извършване на разходи във връзка с управлението и поддържането на общи части на сградата, от което възникват определени финансови задължения за собствениците, и това решение е прието от общото събрание на етажните собственици при условията на чл. 33, ал. 4 ЗУЕС, легитимирани да предявят иск за събиране на вземането срещу неизпълнилия задължението си собственик са останалите етажни собственици чрез управителния съвет /управителя на етажната собственост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 23


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, на физически или юридически лица, за държавни нужди
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Договорите за ползване на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 38


Рубрика: Съсобственост, делба

Приложението на презумпцията по чл. 69 от Закона за собствеността към отношения между сънаследници
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
стр. 44

Решение № 19 от 14.02.2018 г. на ВКС по гр. д. № 1766/ 2017 г., ІІІ г. о.
Когато е предявен иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване на относителна недействителност на разпоредителна сделка, извършена с имот - семейна имуществена общност за 1/2ид.ч. от прехвърления имот, с която част се е разпоредил съпругът, който е лично задължен, тогава по иска отговаря съпругът - длъжник, а другият съпруг не е нито необходим, нито задължителен другар (Решение № 2 46-2015-ІV ГО). В този случай липсва правен интерес от насочването на този иск и срещу съпруга - недлъжник, защото искът не е вещен, а разпоредителната сделка се запазва. Собственик на имота е приобретателят и имотът не се връща в патримониума на съпрузите.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 52


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Вписване на договори за особен залог върху търговско предприятие
авторски материал
Автор / източник: Ивайло Василев
стр. 55


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

За ефекта от смяната на титуляря на вещните права по време на строителството
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров, д-р
стр. 67


Рубрика: Авторско право

За спирането на използване на произведение от трети лица поради промяна в убежденията на автора
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 78


 

Важно за вас
стр. 86

Момчето и ябълковото дърво
стр. 87

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...