Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Понятието „увреждане“ по чл. 135, ал. 1 ЗЗД и колизията в съдебната практика относно наличието му
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 5

Вещен статут на павилиона със сглобяема метална конструкция върху бетонна основа
авторски материал
Автор / източник: Нейко Димитров
стр. 16

Решение № 18 от 11.04.2018 г. по гр. д. № 1011/2017 г. на ВКС , ІІ г. о.
Когато ипотеката е учредена върху имот, състоящ се от дворно място и построените в него сгради, ипотекарният кредитор има право да се удовлетвори от цената на целия ипотекиран имот, включително и от новопостроената сграда в същия имот, изградена на мястото на ипотекираната и разрушена такава, тъй като ипотеката се разпростира и върху нея. съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 28


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Процедурите за определяне на концесионер по реда на Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 31


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Нови положения в правния режим на сключването на договори за ползването на земеделски земи
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 39

Някои разсъждения относно договора за арендата в земеделието (във връзка с тълк. д. № 1/2018 г. на ОСГТК на ВКС)
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
стр. 53


Рубрика: Съсобственост, делба

Решение № 23 от 24.04.2018 г. по гр. д. № 1093/2017 г. на ВКС, ІІ г. о.
Когато делбата е извършена чрез изнасяне на имота на публична продан, докато не приключи проданта, съсобствеността не е прекратена, поради което и в тази хипотеза ще са приложими разясненията на Тълкувателно решение № 1 от 06.08.2012 г. на ОСГК на ВКС - при съсобственост, независимо от юридическия факт, от който произтича, е възможно този от съсобствениците, който упражнява фактическа власт върху чуждите идеални части, да превърне с едностранни действия държането им във владение. Ако се позовава на придобивна давност за чуждата идеална част, той трябва да докаже, че е извършил действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да владее техните идеални части за себе си.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Практика по прилагане на Закона за устройство на територията след изпълнението на мерките за намаляване на административната тежест
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 62


Рубрика: Индустриална собственост

Големите битки на големите марки
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 75

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Допустимост на касационното обжалване с оглед новите основания за допускане на касационната жалба, приети със ЗИДГПК (ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.)
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов, д-р


Важно за вас
стр. 78

Скаутски командир
стр. 79

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...