Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Отграничаване на договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента, сключван по занятие, от застраховката за пенсия. Застрахователен ли е договорът за прехвърляне на право на собственост срещу пожизнена рента?
авторски материал
Автор / източник: Паолина Маринова
стр. 5

Разпореждане с недвижими имоти - собственост на кооперации или кооперативни съюзи, и вещни права върху тях
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 12

Решение № 138/2017 г. от 22.03.2018 г. по гр. д. № 4303 по описа за 2016 г., ГК на ВКС, ІІ г. о.
Когато фактическата власт върху движима вещ е предадена на държавен орган по повод образувано наказателно производство, независимо дали това е осъществено доброволно или посредством принудително изземване, е налице прекъсване на владението по смисъла на чл. 81 от Закона за собствеността.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Учредяване на право на ползване върху имоти - частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 22


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За измененията на Закона за опазване на земеделеските земи (ДВ, бр. 17 от 2018 г.)
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 30

Какви са допустимите минимални размери при делба или разпореждане със земеделски имоти?
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 41


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Относно наследствената общност
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Петров, д-р
стр. 43

Решение № 145/2017 г. от 15.01.2018 г. по гр. д. № 5479 от 2016 г. на ВКС, І г. о.
Поражда действие възбраната на право на строеж на длъжника за обекти в бъдеща сграда, описани според одобрен архитектурен проект и издадено разрешение за строеж, при индивидуализация на дворното място, предвидено за застрояване.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Основни промени при изграждането на електронни съобщителни мрежи, които се въвеждат с новия Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (Обн. ДВ, бр. 21 от 09.03.2018 г.)
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 55

Бележки по промените в Закона за устройството и застрояването на столичната община
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 64


Рубрика: Авторско право

Колективното управление на авторски и сродни на тях права в България след последните изменения и допълнения в Закона за авторското право и сродните му права
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 76


Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...