Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Практически проблеми при връчването на заповед за изпълнение
авторски материал
Автор / източник: Александър Трионджиев
стр. 5

Приращението по чл. 92 от Закона за собствеността - някои дискусионни въпроси
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров, д-р
стр. 20


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Забраната за преотстъпване на общинско имущество
авторски материал
Автор / източник: Асен Дюлгеров
стр. 32


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Решение № 15 от 31.01.2018 г. по гр. д. № 3563/2016 г. на ВКС, І г. о.
Недвижимите имоти се индивидуализират със землището, в което се намират, местността, сигнатурата по регулационния план или подробния устройствен план (ПУП) - ако се намират в урбанизирана територия, идентификаторът - ако за съответната територия има изработена кадастрална карта, границите и площта. Площта на имота не е негов решаващ индивидуализиращ белег.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Относно формата за действителност на брачния договор
авторски материал
Автор / източник: Димитър Топузов
стр. 43

Мъртвороденото дете и наследяването
авторски материал
Автор / източник: Веселин Петров
стр. 52

Наследниците нямат право на развод, но могат да продължат започнато вече дело
авторски материал
Автор / източник: Красимир Дoбрев
стр. 58

Решение № 264 от 21.03.2017 г. по гр. д. № 2060/2016 г. на ВКС, ІV г. о.
При разглеждането на спора съдът е обвързан от посочените от страните факти, твърдения и правни доводи и трябва да се произнесе само в очертаните от тях рамки, но не може да се произнася по такива, които не са въведени от страните в производството по определения ред, освен когато трябва да се приложи императивна материалноправна норма и когато съдът следи служебно за интереса на някоя от страните по делото или за интереса на родените от брака ненавършили пълнолетие деца. По сега действащия Семеен кодекс паричните влогове са изключени от режима на съпружеска имуществена общност и се считат лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали са придобити по време на брака и в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. Това се отнася и за съпрузите по заварени бракове към 01.09.2009 г. Съпругът, който не е титуляр на влога, но е допринесъл за набирането на наличните по него средства, разполага с възможността да защити правата си по реда на чл. 30 СК. Сумите, получени от единия от съпрузите, в качеството му на земеделски производител като безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“, са парично вземане на съпруга, на когото е отпусната помощта, поради което не се включват в съпружеската имуществена общност.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 60


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Презаверяване на разрешението за строеж
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 65


Рубрика: Интелектуална собственост

Медиацията като извънсъдебен способ за решаване на спорове по интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Владя Борисова, доц. д-р
стр. 77

Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...