Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Изгубване на правото на собственост чрез „поглъщане“
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 5

Решение № 212/2017 г. от 2.01.2018 г. по гр. д. № 4897/2016 г. на ВКС, І г.о.
Трето лице, което претендира самостоятелни права върху недвижим имот, върху който е насочено изпълнението за парично вземане, разполага с възможността да прецени дали да предяви отрицателния установителен иск по чл. 440 ГПК, или положителен установителен иск за собственост срещу взискателя и длъжника в зависимост от вида на засегнатото право и обема на търсената защита. Ако предяви положителен установителен иск за собственост обаче, не може да иска прекратяване на изпълнителното дело.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Основните промени, въведени с новия Закон за концесиите от 2017 година
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 21


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 79 от 03.10.2017 г.)
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 29


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Въпроси и отговори по кадастъра - Следва ли Службите по геодезия, картография и кадастър да прилагат разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), когато при изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), касаещо самостоятелен обект в сграда (СОС) или сграда, се констатира наличие на спор за материално право?
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 40

Въпроси и отговори по кадастъра - В кои случаи на преобразуване на търговските дружества се регистрират в КРНИ собствените им недвижими имоти?
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 41


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Относно формата за действителност на брачния договор
авторски материал
Автор / източник: Димитър Топузов
стр. 43

Декларира се и купен, и наследен, и придобит чрез делба имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 52

Решение № 130 от 19.10.2017 г. на ВКС, І г. о.
Когато имотът - предмет на делбата, се намира в урбанизирана територия, до делба се допуска имотът, индивидуализиран чрез актуалния му териториалноустройствен статут - по граници и площ, съобразно последния приложен регулационен план на населеното място.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Правен режим на терасата
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 56

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 64


Рубрика: Интелектуална собственост

Представлява ли търговската тайна обект на интелектуална собственост?
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 69


Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...