Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Практика по приложението на чл. 39 от Закона за собствеността за подялба между съсобствениците на общата сграда на етажи или части от етажи
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Ипотеката задължително се вписва в имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 13

Решение № 77 от 03.11.2017 г. по гр. д. № 3997/2016 г. на ВКС, ІІ г. о.
Наемателят е процесуално легитимиран да предявява и да отговаря по искове за защита на права, свързани с ползването на наетия имот в качество, подобно на това на процесуален субституент на собственика, във формата на процесуална суброгация - да брани чуждото право на собственост чрез предявяването на иск от свое име, с който претендира настъпване на благоприятни за себе си последици с оглед качеството му на обитател на самостоятелния обект в етажната собственост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Предоставяне на имоти - частна държавна собственост, за безвъзмездно управление на общините
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 19


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За новата редакция на чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието и за проблемите при старата редакция на закона
авторски материал
Автор / източник: Светла Димитрова
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Нови моменти в предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 31


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Заместване на страна по договор за разпределение на ползването между съсобственици
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 33

Решение № 100 от 13.07.2017 г. по гр. д. № 4131/2016 г. на ВКС, ІІІ г. о.
Когато теренът е собственост на едноличния търговец, но построената върху него сграда не е включена в търговското предприятие и служи за задоволяване на нужди на семейството, приложимо е разрешението, дадено с ППВС № 5 от 31.10.1972 г. на ППВС - т. ІV, доколкото разпоредбата на чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.), респективно чл. 21, ал. 1 СК установява „друго“ по смисъла на чл. 92 ЗС. Когато имуществото е включено в търговското предприятие на съпруга - едноличен търговец, то не е предназначено за задоволяване нуждите на семейството, а служи за реализиране на търговската дейност и е извън обхвата на съпружеската имуществена общност. С чл. 22, ал. 3 СК нормативно се възприема даденото разрешение с т. 1 от ТР № 2 от 27.12.2001 г. по тълк. д. № 2/2001 г. на ОСГК на ВКС. Определящо за вещния статут е предназначението на вещта за упражняване на професия (търговска дейност) към момента на придобиването й, а не произходът на средствата, вложени за това. Когато е налице съвместен принос в придобиването, съпругът на едноличния търговец може да предяви облигационен иск по чл. 29 СК от 1985 г. (отм.), респективно по чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 22, ал. 3 СК, ако вещите са били налице към момента на прекратяване на брака или началото на фактическата раздяла. Към този момент се определя и стойността им. При съвместния принос може да се претендира облигационно вземане, а не вещно право.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 42


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Как да се защитя от незаконно изградената ограда в имота ми?
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 48

Актуални въпроси от практиката по прилагане на Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Милка Гечева
стр. 57


Рубрика: Авторско право

Защо пейзажните фотографии, заснети в градска среда, не са обект на авторското право в България?
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 61


Рубрика: Важно за Вас
стр. 70

Указател на публикациите в списание "Собственост и право" през 2017 година
стр. 71

 

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...