Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Безсрочен ли е безсрочният договор за наем?
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова, д-р
стр. 5

Развитие при класификацията на вещите на недвижими и движими Влияние на европейското право и съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Люба Панайотова-Чалъкова, д-р
стр. 13

Решение № 102 от 21.07.2017 г. по т. д. № 702/2016 г. на ВКС, ІІ т.о.
Наличието на неплатени от страна на продавача по предварителния договор данъчни задължения за имота и/или непогасени други негови публични задължения, както и липсата на актуална данъчна оценка за имота, не съставлява пречка за уважаване на конститутивния иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Липсата на актуална данъчна оценка прави невъзможно цифровото определяне на дължимия данък за възмездно прехвърляне на имуществото към момента на уважаване на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, но това не е пречка в решението да се определят правилата за изчисляването му, а ищецът да представи пред първостепенния съд актуална данъчна оценка на имота за изчисляването на този данък.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 21


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 25


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Непълнота и грешка в кадастралната карта относно имотни граници
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 32


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Актуално ли е ППВС № 8 от 1980 г. в случаите на придобиване по давност от съпрузи в режим на имуществена общност?
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 35

Решение № 50 от 21.07.2017 г. по гр. д. № 2759/2016 г. на ВКС, І г .о.
Когато етажен собственик прехвърли реална част от собствения си имот на друго лице, или от имота се обособят реални дялове при делба, това обуславя само преразпределяне на общите части, определени за разделения обект при възникване на етажната собственост, между новообразуваните самостоятелни обекти, но не се отразява на размера на дела на общите части на останалите собственици, поради което в тази хипотеза те не са страни в спорното правоотношение и нямат качеството на необходими другари.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 45


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Допустим ли е договор за прилагане на регулационен план
авторски материал
Автор / източник: Асен Дюлгеров
стр. 48

Съществени и несъществени изменения на фасадата на сграда
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 57


Рубрика: Интелектуална собственост

Отказ за регистрация на търговска марка на абсолютни основания
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 63


Рубрика: Защита на личните данни

Длъжностно лице по защита на данните
авторски материал
Автор / източник: Невин Фети, д-р
стр. 74

Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...