Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Относно възможността на собственика да иска премахване на подобренията, извършени от владелец
авторски материал
Автор / източник: Ирина Богданова
стр. 5

Демонстриране на промяната в намерението на държателя да свои вещта
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост

Продажба на общински жилищни имоти
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 27


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Разминаване между описанието по площ и по скица на поземлени имоти в документите за собственост
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 32


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения.

Размисъл по въпроси, обсъждани от ВКС, по отношение на договора за продажба на наследство
авторски материал
Автор / източник: Делян Недев
стр. 35

Решение № 264 от 21.03.2017 г. по гр. д. № 2060/ 2016 г. на ВКС, ІV г. о.
При разглеждането на спора съдът е обвързан от посочените от страните факти, твърдения и правни доводи и трябва да се произнесе само в очертаните от тях рамки, като не може да се произнася по такива въпроси, които не са въведени от страните в производството по определения ред. По сега действащия Семеен кодекс паричните влогове са изключени от режима на съпружеската имуществена общност и се считат лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали са придобити по време на брака и в резултат на съвместен принос на двамата съпрузи. На основание § 4, ал. 1 ПЗРСК, след влизането на действащия СК в сила паричните влогове стават лична собственост на съпруга, на чието име са придобити, независимо от това, дали преди това режимът на съпружеската имуществена общност се е разпростирал и по отношение на тях по силата на чл. 19, ал. 1 СК (отм.). Затова по отношение на паричните влогове са неприложими установените в чл. 21, ал. 2 и чл. 29, ал. 3 СК правила относно съпружеската имуществена общност. Съпругът, който не е титуляр на влога, но е допринесъл за набирането на наличните по него средства, разполага с възможността да защити правата си по реда на чл. 30 СК. Сумите, получени от единия от съпрузите, в качеството му на земеделски производител като безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР, са вземания и не се включват в съпружеската имуществена общност, а представляват лична собственост на получилия ги съпруг.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 46

Специални правила за фамилното име има и при брак, и при развод
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 50


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Колко екземпляра на нотариалния акт трябва да бъдат подписани за неговата действителност
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 52

Определение № 1361 от 29.11.2012 г. по гр. д. № 725/ 2012 г. на ВКС, ІІІ г. о.
Изискването за съставяне на проект за нотариален акт в два или повече еднообразни екземпляра, установено с нормата на чл. 474, ал. 1 ГПК (отм.), при действието на който е извършено нотариалното удостоверяване, е изискване за редовност на производството по издаването му, а не условие за валидност на акта. Наличието на един валидно издаден нотариален акт е достатъчно, за да настъпят неговите правни последици.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителствтото

Продажба на обекти в незавършено строителство
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 61


Рубрика: Интелектуална собственост

Обезпечителни мерки по отношение на домейн
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 69

ПРИЛОЖЕНИЕ:
Модели за управление на етажната собственост при една от формите за нейното управление - общо събрание на собствениците и сдружение на собствениците
авторски материал
Автор / източник: Галя Георгиева

Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...