Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Особености в обекта на ипотечните права
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Димитър Стоянов
стр. 16

Решение № 2 от 18.03.2016 г. по гр.д. № 3267/2015 г. на ВКС, І г.о.
При наличие на сграда, изградена от един от съсобствениците въз основа на учредено право на строеж, теренът под сградата не следва да се разпределя по чл. 32, ал. 2 ЗС. На разпределяне по този ред подлежи ползването на незастроената част от съсобствения терен извън усвоената за законно построената сграда. На приспадане подлежи площта, заета от постройки, изградени и ползвани само от някой от съсобствениците, без в негова полза да е учредено право на строеж.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 27


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

За приложното поле на разпоредбата на чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и приключването на поземлената реституция
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева, Юлия Стойкова
стр. 30


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Изменения в кадастралната карта при действието на новата Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на КККР
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 40

Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Отказ от наследство. Проблеми в практиката
авторски материал
Автор / източник: Станислав Йордански
стр. 47

Определение № 4 от 9.01.2017 г. по ч. гр. д. № 3197/2016 г. на ВКС, ІV г.о.
Съдът по висящо дело за делба във втора фаза, не е обвързан от решението на друг съд, установяващо права на собственост на трето, неучаствало в делбата лице върху наследствената маса. Производството по такова дело не е преюдициално по отношение на делбеното. Влязлото в сила решение по допускане на делбата има действие само между страните и техните частни и универсални правоприемници и не обвързва неучаствалите трети лица, независимо дали притежават права върху имотите от делбената маса и дали са съсобственици. Последните, ако не са участвали, не могат да искат отмяна на влязлото в сила решение, а могат да предяват иск за делба. В този случай делбата е нищожна и могат да предявът нов иск за делба. При висящо делбено производство във втора фаза, ако с влязло в сила решение, обвързващо съделителите, бъде установено, че трето лице е съсобственик или притежава правото на собственост върху делбенто имущество в пълен обем, това ще има значение за правния интерес от продължаване на производството за делба. Ако прецени, че няма правен интерес от продължаване на делбеното дело, съдът, който следи и служебно във всеки един момент за допустимостта на исковия процес, ще прекрати делбеното производство.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 55

Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Относно страните и участниците в нотариалното удостоверяване на договора за аренда в земеделието
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров
стр. 58


Рубрика: Устройство на територията и строителствтото

Процедурата по одобряване на подробни устройствени планове след последните промени в Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Савин Ковачев
стр. 62

Актуални въпроси, касаещи съдебните производства по оспорване на актове по Закона за устройство на територията, съгласно последните изменения (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
авторски материал
Автор / източник: Галина Солакова
стр. 72

Рубрика: Защита на личните данни

Правни проблеми на защитата на личните данни при автоматизираното профилиране
авторски материал
Автор / източник: Мартин Захариев
стр. 78

Рубрика: Важно за Вас

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...