Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Ипотеката като обезпечение при договора за прехвърляне на недвижим имот срещу пожизнена рента
авторски материал
Автор / източник: Паолина Маринова
стр. 5

Трансформиране на престацията за издръжка и гледане в парична
авторски материал
Автор / източник: Светослав Йорданов
стр. 17

Решение № 1 от 28.04.2016 г. по гр. д. № 3136/2015 г. на ВКС, І г. о.
Допустим е последващ иск по чл. 109 от Закона за собствеността (ЗС) между същите страни и за същия имот (обект) при наличие на предходно висящо дело по чл. 108 ЗС, защото предметът на търсената защита е различен. Титулярът на абсолютното вещно право на собственост има право да изисква от всяко лице да не пречи на упражняване на съдържанието на правото му, а именно да владее, да ползва и да се разпорежда с имота. Формите на нарушение на това право могат да бъдат различни, както и интензивността на засягане правото на собственост на ищеца. Искът по чл. 108 ЗС се предявява при оспорване принадлежността на правото на собственост и/или отнето владение. С негаторния иск се защитава правото на собственост, когато не е отнето владението. Когато с нарушението на ответника, релевирано в исковата защита по чл. 109 ЗС, се оспорва и принадлежността на правото на собственост върху конкретен недвижим имот на ищеца, спорът за установяване на принадлежността на правото на собственост не е част от предмета на иска по чл. 109 ЗС. Защитата на правото на собственост с иска по чл. 109 ЗС касае безспорно установената собственост. Ако защитата на ответника касае и оспорване принадлежността на правото на собственост, е възможно обективно съединяване на искове или спиране на делото по чл. 109 ЗС до приключване на висящ спор в производство по чл. 124, ал. 1 ГПК, респективно чл. 108 ЗС за правото на собственост.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 24


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Актуални промени в законодателството за държавната и общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 28


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Права върху незаявени за възстановяване имоти по реда на ЗСПЗЗ Задължителна съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 33


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Нова уредба за кадастралната карта и кадастралните регистри
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 37


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Проблеми на субективното съединяване на искове относно вещи в режим на съпружеска имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев, д-р
стр. 42

Съд може да определя привременни мерки за родители в интерес на децата
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 55

Решение № 117 от 16.11.2016 г. по гр.д. № 658/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
Брачен договор, сключен в Република България по правилата на българското право, е приложим при уреждане на имуществените отношения между бивши съпрузи, граждани на Руската Федерация, чийто брак е сключен и прекратен в Русия, ако към момента на сключване на брачния договор съпрузите са имали обичайно местопребиваване на територията на Република България или в случаите на избор на приложимо право, съобразно нормата на чл. 79, ал. 4 КМЧП, ако съпрузите не са имали обичайно местопребиваване (местожителство) на територията на Република България и нормите на обективно приложимото право допускат такъв избор.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 57


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Вписване на декларация за отказване от вещни права върху недвижими имоти
авторски материал
Автор / източник: Елена Кръшкова
стр. 61


Рубрика: Регулиране и застраховане на поземлените имоти

Въпроси на урегулирането на поземлените имоти по реда на чл. 16 зут след последните изменения и допълнения на закона (ДВ, бр. 13 от 2017 г.)
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 68


Рубрика: Авторско право

Възпроизвеждане или преработка?
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 82


Рубрика: Важно за Вас

Свързани продукти

Закон за наследството Закон за наследството

Акценти

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Месечни списания – брой 3/2021 г.

Третите броеве на списанията вече пътуват към своите абонати – и като печатни, и като електронни списания.

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...