Sidebar

Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитите ипотеки
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Относно възможността за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 15

Решение № 33 от 1.04.2016 г. по гр. д. № 5781/2015 г. на ВКС, ІІ г. о.
Решението за издаване на дубликат от изпълнителен лист се ползва със сила на пресъдено нещо само относно съществуването или несъществуването на изпълняемото право с оглед наличието или липсата на нововъзникнало основание за погасяване на вземането. Когато молбата бъде уважена, със сила на пресъдено нещо се установява, че вземането на кредитора съществува и не е погасено на някое от предвидените в закона правопогасяващи основания. Когато молбата бъде отхвърлена поради уважаване на наведено от длъжника правопогасяващо възражение, то със сила на пресъдено нещо се установява, че вземането не съществува и кредиторът не може впоследствие да иска установяване, че вземането съществува и издаване на нов изпълнителен лист. Силата на пресъдено нещо на решението по чл. 409 ГПК не касае съществуването на самото право да се иска издаване на дубликат, поради което, ако молбата бъде отхвърлена поради това, че според съда, кредиторът не е доказал факта на изгубване на оригинала на изпълнителния лист, това постановено решение не препятства възможността кредиторът отново да поиска издаване на дубликат, като докаже правно релевантния факт на изгубване или унищожаване на оригинала.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Кадастър и имотен регистъри

За ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 30

Изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри при висящо съдебно производство по делба
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 38


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Процесуални особености в производството по възстановяване на накърнена запазена част от наследството
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 42

Решение № 51 от 2.02.2016 г. по гр. д. № 68/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
Вделбеното производство не намира приложение общата разпоредба на чл. 131, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 133 ГПК относно преклудирането в срока за отговор на исковата молба на възраженията, посочени в чл. 342 ГПК, които имат обуславящо значение за обекта и участниците в имуществената общност и дяловете на последните. Възражението на ответника-съделител, че е придобил някой от делбените обекти по давност, по същество е възражение против включването му в делбата по смисъла на чл. 342 ГПК, което по силата на закона се преклудира след първото по делото заседание във фазата на допускане на делбата. Това възражение не се обхваща от приложното поле на задължителните указания на т. 4 от Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Относно задължението на нотариуса по чл. 25, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров, Марчела Помакова
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Подлежи ли на премахване строеж, извършен при съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект
авторски материалл
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 64


Рубрика: Индустриална собственост

Нови моменти в практиката на Патентното ведомство, практиката на Ведомството по интелектуална собственост на ЕС, българската и европейската съдебна практика през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 71

Важно за Вас

Приложение
Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова, Стефан Тодоров

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

4 - 6 октомври 2017 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Николай Стоянов, инж. Александър Борисов
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

17 - 24 октомври 2017 г.
ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА, МАГАЛУФ, Hotel Spa Flamboyan-Caribe 4*
Лектор: Д-р Антон Свраков, Регистриран одитор и счетоводен консултант
Цена: 1 720.00 лв.

Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Съдебна практика

11 – 13 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Бонка Дечева, Милка Гечева
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

11 – 13 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Диана Митева, Марияна Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки

18 – 20 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС

18 – 20 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Теодора Дичева, Д-р Михаил Илиев, Марио Първанов, Елка Атанасова, Даниела Асенова
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в българия за 2017 г.

25 - 27 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Граждански и търговски обезпечения

1 – 3 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Проф. д.ю.н. Иван Русчев, Проф. д-р Поля Голева, Проф. д.ю.н. Методи Марков, Костадинка Недкова, Проф. д-р Камелия Касабова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Актуални въпроси на търговското право

8 – 10 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Бистра Николова, Валентина Гигова, Диана Митева, Костадинка Недкова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

16 – 17 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, д.е.с., Валентина Василева, Лорета Цветкова
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 – 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Велин Филипов, д.е.с., Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември – 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" 1, КТСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Калина Златанова, Димитър Войнов, Евгения Попова, Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните предприятия. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!