Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Действие на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители спрямо учредените като обезпечение по кредитите ипотеки
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Относно възможността за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот чрез договор в полза на трето лице
авторски материал
Автор / източник: Сюлейман Башов
стр. 15

Решение № 33 от 1.04.2016 г. по гр. д. № 5781/2015 г. на ВКС, ІІ г. о.
Решението за издаване на дубликат от изпълнителен лист се ползва със сила на пресъдено нещо само относно съществуването или несъществуването на изпълняемото право с оглед наличието или липсата на нововъзникнало основание за погасяване на вземането. Когато молбата бъде уважена, със сила на пресъдено нещо се установява, че вземането на кредитора съществува и не е погасено на някое от предвидените в закона правопогасяващи основания. Когато молбата бъде отхвърлена поради уважаване на наведено от длъжника правопогасяващо възражение, то със сила на пресъдено нещо се установява, че вземането не съществува и кредиторът не може впоследствие да иска установяване, че вземането съществува и издаване на нов изпълнителен лист. Силата на пресъдено нещо на решението по чл. 409 ГПК не касае съществуването на самото право да се иска издаване на дубликат, поради което, ако молбата бъде отхвърлена поради това, че според съда, кредиторът не е доказал факта на изгубване на оригинала на изпълнителния лист, това постановено решение не препятства възможността кредиторът отново да поиска издаване на дубликат, като докаже правно релевантния факт на изгубване или унищожаване на оригинала.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 26


Рубрика: Кадастър и имотен регистъри

За ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираните територии
авторски материал
Автор / източник: Стойка Куртева
стр. 30

Изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри при висящо съдебно производство по делба
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 38


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Процесуални особености в производството по възстановяване на накърнена запазена част от наследството
авторски материал
Автор / източник: Иван Георгиев
стр. 42

Решение № 51 от 2.02.2016 г. по гр. д. № 68/2016 г. на ВКС, ІІ г.о.
Вделбеното производство не намира приложение общата разпоредба на чл. 131, ал. 2, т. 6 във връзка с чл. 133 ГПК относно преклудирането в срока за отговор на исковата молба на възраженията, посочени в чл. 342 ГПК, които имат обуславящо значение за обекта и участниците в имуществената общност и дяловете на последните. Възражението на ответника-съделител, че е придобил някой от делбените обекти по давност, по същество е възражение против включването му в делбата по смисъла на чл. 342 ГПК, което по силата на закона се преклудира след първото по делото заседание във фазата на допускане на делбата. Това възражение не се обхваща от приложното поле на задължителните указания на т. 4 от Тълкувателно решение № 1 от 09.12.2013 г. по т. д. № 1/2013 г. на ОСГТК на ВКС.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 54


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Относно задължението на нотариуса по чл. 25, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност
авторски материал
Автор / източник: Красимир Димитров, Марчела Помакова
стр. 58


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Подлежи ли на премахване строеж, извършен при съществено отклонение от одобрения инвестиционен проект
авторски материалл
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 64


Рубрика: Индустриална собственост

Нови моменти в практиката на Патентното ведомство, практиката на Ведомството по интелектуална собственост на ЕС, българската и европейската съдебна практика през 2016 г.
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 71

Важно за Вас

Приложение
Отчуждаване на имоти - частна собственост, по реда на Закона за общинската собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова, Стефан Тодоров

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...