Sidebar

Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Особени хипотези на придобиване на правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 5

Решение № 177 от 9.11.2015 г. по гражд. д. № 2803/2015 г. на ВКС, І г.о.
Давността се прекъсва с предявяване на иск, но само ако той е насочен от собственика към лице, което се позовава на придобивна давност. Ако искът е предявен от владелеца, чл. 116, б. „б“ ЗЗД не се прилага, тъй като ищецът не може сам да прекъсне собствената си придобивна давност. В този случай давността продължава да тече и по време на процеса и ако е изтекла към момента на приключване на устните състезания, това следва да се съобрази от съда съгласно чл. 235, ал. 3 ГПК като факт, настъпил след предявяване на иска и имащ значение за спорното право.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия поради несъответствия, касаещи концесионния обект
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22

Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 30


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Действителен ли е договор за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя?
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 33


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Европейско удостоверение за наследство
авторски материал
Автор / източник: Екатерина Матеева
стр. 45

Семейното жилище не е обикновен имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 56

Определение № 315 от 23.06.2015 г. по ч. гражд. д. № 3092/2015 г. на ВКС, І г.о.
Разпоредбата на чл. 51 от Закона за наследството (ЗН) урежда две хипотези. При първата определянето на срок за приемане на наследството се развива в самостоятелно производство пред районния съд, което по своя характер е охранително. Втората хипотеза предполага висящо производство срещу наследника, в рамките на което срокът се определя от съда по него. Законът изисква лицето, което има право да наследява, да се призове, което предпоставя неговото редовно уведомяване. При съответното приложение на общите разпоредби на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) в охранителното производство, следва да се имат предвид особеностите на производството по чл. 51 ЗН. Приемането или отказът от наследство са едностранни и неотменими волеизявления, те имат строго личен характер и зависят изцяло от личната преценка на лицето, призовано към наследяване. Кредиторите на призования наследник не могат да бъдат овластени по реда на чл. 134 ЗЗД да приемат наследството. Когато призованият наследник не е приел наследството и му е даден срок по реда на чл. 51 ЗН, той следва да изрази своята воля лично и самостоятелно, поради което в производството по чл. 51 ЗН се изключва приложението на предвидените в ГПК фикции по чл. 40 и чл. 41 ГПК, както и призоваване чрез залепване на уведомление по чл. 47 ГПК или чрез публикация в „Държавен вестник“. Особен представител не би могъл да изрази воля дали призованият към наследяване приема или се отказва от наследството, защото това изявление зависи изцяло от личната преценка на призования наследник и се отразява в неговата имуществена сфера. Целта на закона с нормата на чл. 51 ЗН е да се постигне равновесие в интересите на всички заинтересовани лица, без да се ограничава и нарушава правото на приемане на наследството.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 63


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Характер на срока за узаконяване и издаване на удостоверения за търпимост на незаконните строежи
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 70


Рубрика: Авторско право

Правото на “публично съобщаване” според практиката на Съда на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 76

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изпълнение на решения на държава членка по реда на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Брюксел IБ)
авторски материал
Автор / източник: Петър Бончовски


Важно за Вас

Свързани продукти

ЕПИ Собственост ЕПИ Собственост

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

4 - 6 октомври 2017 г.
Сандански, Парк Хотел Пирин 5*
Лектори: Николай Стоянов, инж. Александър Борисов
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

17 - 24 октомври 2017 г.
ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА, МАГАЛУФ, Hotel Spa Flamboyan-Caribe 4*
Лектор: Д-р Антон Свраков, Регистриран одитор и счетоводен консултант
Цена: 1 720.00 лв.
Остават 3 свободни места!

Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Съдебна практика

11 – 13 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Бонка Дечева, Милка Гечева
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Актуални проблеми на изпълнителния процес

11 – 13 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Борислав Белазелков, Диана Митева, Марияна Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на Закона за обществените поръчки

18 – 20 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в уредбата на трудовите отношения и социалното осигуряване. Практически въпроси, казуси, практика на МТСП, НОИ, ИА „ГИТ“ И ВКС

18 – 20 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Теодора Дичева, Д-р Михаил Илиев, Марио Първанов, Елка Атанасова, Даниела Асенова
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на международните счетоводни стандарти в българия за 2017 г.

25 - 27 октомври 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектор: Д-р Антон Свраков
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

16 - 17 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Граждански и търговски обезпечения

1 – 3 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Проф. д.ю.н. Иван Русчев, Проф. д-р Поля Голева, Проф. д.ю.н. Методи Марков, Костадинка Недкова, Проф. д-р Камелия Касабова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Актуални въпроси на търговското право

8 - 10 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Бистра Николова, Валентина Гигова, Диана Митева, Костадинка Недкова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните предприятия. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Азия"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

9 ноември 2017 г.
Добрич, ул. България 3, ет. 2, Висше училище по мениджмънт (Международен колеж срещу Община Добрич)
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

10 ноември 2017 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 ноември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит