Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Особени хипотези на придобиване на правото на собственост
авторски материал
Автор / източник: Бонка Дечева
стр. 5

Решение № 177 от 9.11.2015 г. по гражд. д. № 2803/2015 г. на ВКС, І г.о.
Давността се прекъсва с предявяване на иск, но само ако той е насочен от собственика към лице, което се позовава на придобивна давност. Ако искът е предявен от владелеца, чл. 116, б. „б“ ЗЗД не се прилага, тъй като ищецът не може сам да прекъсне собствената си придобивна давност. В този случай давността продължава да тече и по време на процеса и ако е изтекла към момента на приключване на устните състезания, това следва да се съобрази от съда съгласно чл. 235, ал. 3 ГПК като факт, настъпил след предявяване на иска и имащ значение за спорното право.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 18


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия поради несъответствия, касаещи концесионния обект
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 22

Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 30


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Действителен ли е договор за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя?
авторски материал
Автор / източник: Крум Тодоров
стр. 33


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Европейско удостоверение за наследство
авторски материал
Автор / източник: Екатерина Матеева
стр. 45

Семейното жилище не е обикновен имот
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 56

Определение № 315 от 23.06.2015 г. по ч. гражд. д. № 3092/2015 г. на ВКС, І г.о.
Разпоредбата на чл. 51 от Закона за наследството (ЗН) урежда две хипотези. При първата определянето на срок за приемане на наследството се развива в самостоятелно производство пред районния съд, което по своя характер е охранително. Втората хипотеза предполага висящо производство срещу наследника, в рамките на което срокът се определя от съда по него. Законът изисква лицето, което има право да наследява, да се призове, което предпоставя неговото редовно уведомяване. При съответното приложение на общите разпоредби на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) в охранителното производство, следва да се имат предвид особеностите на производството по чл. 51 ЗН. Приемането или отказът от наследство са едностранни и неотменими волеизявления, те имат строго личен характер и зависят изцяло от личната преценка на лицето, призовано към наследяване. Кредиторите на призования наследник не могат да бъдат овластени по реда на чл. 134 ЗЗД да приемат наследството. Когато призованият наследник не е приел наследството и му е даден срок по реда на чл. 51 ЗН, той следва да изрази своята воля лично и самостоятелно, поради което в производството по чл. 51 ЗН се изключва приложението на предвидените в ГПК фикции по чл. 40 и чл. 41 ГПК, както и призоваване чрез залепване на уведомление по чл. 47 ГПК или чрез публикация в „Държавен вестник“. Особен представител не би могъл да изрази воля дали призованият към наследяване приема или се отказва от наследството, защото това изявление зависи изцяло от личната преценка на призования наследник и се отразява в неговата имуществена сфера. Целта на закона с нормата на чл. 51 ЗН е да се постигне равновесие в интересите на всички заинтересовани лица, без да се ограничава и нарушава правото на приемане на наследството.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 59


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека
авторски материал
Автор / източник: Христо Симеонов
стр. 63


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Характер на срока за узаконяване и издаване на удостоверения за търпимост на незаконните строежи
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 70


Рубрика: Авторско право

Правото на “публично съобщаване” според практиката на Съда на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 76

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Изпълнение на решения на държава членка по реда на Регламент (ЕС) № 1215/2012 (Брюксел IБ)
авторски материал
Автор / източник: Петър Бончовски


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...