Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Учредяване право на строеж срещу строителство при съсобственост
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова, д-р
стр. 5

Решение № 188 от 24.10.2014 г. на ВКС, ІІІ г. о.
По волята на страните при сключването на договора за учредяване на ипотека върху незастроен имот е допустимо да се уговори разпростиране на действието на ипотеката върху сградите, които ще бъдат построени в него. Такава уговорка не противоречи на чл. 166, ал. 2 ЗЗД. Установеното в императивната разпоредба изискване за специалност на ипотеката рефлектира в правната сфера на ипотекарния длъжник, но и в правната сфера на трети лица. След като в договора изрично е посочено, че ипотеката разпростира действието си и върху сградата, която ще бъде построена в имота по одобрени строителни книжа, сградата е в достатъчна степен индивидуализирана, за да се приеме, че е налице яснота относно предмета на ипотеката и за третите лица, поради което изискването на чл. 166, ал. 2 ЗЗД е спазено. Такава уговорка не противоречи и на изискването на чл. 167, ал. 3 ЗЗД. След отмяната на текста с § 1, т. 2 от Преходните разпоредби на Закона за собствеността в действащото ни обективно право няма забрана за учредяване на договорна ипотека върху бъдещи имущества, а такава забрана не може да бъде изведена и по тълкувателен път. Целта на чл. 167, ал. 3 ЗЗД е да не се увреждат интересите на действителния собственик на имота, върху който се учредява ипотеката, и да не бъде ипотекиран чужд имот без съгласието на неговия собственик.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 12


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Предпоставки за отчуждаване на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична собственост на държавата и общините по Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Гергана Боянова, д-р
стр. 18


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Прекратяване на договорите за наем и аренда при влизане в сила на решението за уедряване на имоти по чл. 37е ЗСПЗЗ
авторски материал
Автор / източник: Гл. ас. д-р Галина Димитрова
стр. 32


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

По въпроса за трансформацията на лично имущество
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 38

Братовчеди наследяват последни, и то ако няма преки наследници или съпруг
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Кантора нотариус: Казус от практиката
авторски материал
Автор / източник: Димитър Лахтев, Димитър Танев
стр. 51


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Медиацията при спорове в строителството
авторски материал
Автор / източник: Любка Василева-Карапанова, Любимка Дюлгерова
стр. 60


Рубрика: Авторско право

Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост
авторски материал
Автор / източник: Мария Маркова, доц. д-р
стр. 72


Рубрика: Индустриална собственост

Фирмата като интелектуална собственост - друг поглед към исковете по чл. 7, ал. 4 от Търговския закон
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 82

Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...