Меню

Рубрика: Граждански процес

Спорни изменения в Гражданския процесуален кодекс. Признаване и изпълнение на съдебни решения от държави - членки на EС според Регламент (ЕС) № 1215/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 5


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Частично заличаване на ипотекa
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 18

Решение № 199 от 10.08.2015 г., ІV г. о. на ВКС
Паркоместата и басейните, изградени в незастроената част на дворното място, не са самостоятелни обекти на правото на собственост, не са и поземлени сервитути, защото няма господстващ имот, но върху тях може да се учредява вещно право на ползване, тъй като в този случай няма изискване за реалното им обособяване като самостоятелни обекти. Така учреденото ограничено вещно право е непрехвърлимо и се прекратява със смъртта или прекратяването на юридическата личност на титуляря. Не съществува пречка в прехвърлителната сделка страните да уговорят ред и начин за упражняване на прехвърленото право. Възможността за прехвърляне на различни права върху недвижим имот не е ограничена от обстоятелството, че редът и начинът на упражняването им са определени по съгласието на страните или от съда.
Когато дворното място е обща част на отделните обекти в сградата по чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) и незастроената част от него надхвърля минималната задължително озеленена дворна площ, останалата част може да бъде разпределена за индивидуално ползване като паркоместа от всички или от част (по аргумент от чл. 38, ал. 2 ЗС) от етажните собственици. Когато земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част по чл. 38, ал. 1 ЗС, свободната площ от дворното място може да бъде разпределена за индивидуално ползване като паркоместа, но от всички или от част (по аргумент от чл. 38, ал. 2 ЗС) от собствениците на земята. Разпределението на ползването на свободната площ от дворното място може да бъде извършено не само чрез определянето на отделни участъци за индивидуално ползване от отделен етажен собственик или собственик на земята, но също и чрез разпределянето на отделен участък от свободната площ за общо ползване от част от етажните собственици или собственици на земята.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 25


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Промени в режима на земеделските земи и горските територии
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 31


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Съединяване на съседни поземлени имоти - собственост на едно и също лице
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 40


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа. Опит за класификация на мерките за подкрепа
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 42

Съпруг на наследодател не може да продаде имот от дела си, без да го предложи първо на децата
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 56


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Саморъчното завещание и процедурата по обявяването му
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 59


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Режими за разрешаване на строителство и за извършване на строителни дейности след последните промени в ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Савин Ковачев
стр. 74


Рубрика: Авторско право

Управление на продуцентски права при традиционните начини на дигитално разпространение на защитено аудиовизуално съдържание
авторски материал
Автор / източник: Марияна Лазарова
стр. 87

Важно за Вас

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...