Sidebar

Меню

Рубрика: Граждански процес

Спорни изменения в Гражданския процесуален кодекс. Признаване и изпълнение на съдебни решения от държави - членки на EС според Регламент (ЕС) № 1215/2012 г. на Европейския парламент и на Съвета
авторски материал
Автор / източник: Маргарита Златарева, доц. д-р
стр. 5


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Частично заличаване на ипотекa
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 18

Решение № 199 от 10.08.2015 г., ІV г. о. на ВКС
Паркоместата и басейните, изградени в незастроената част на дворното място, не са самостоятелни обекти на правото на собственост, не са и поземлени сервитути, защото няма господстващ имот, но върху тях може да се учредява вещно право на ползване, тъй като в този случай няма изискване за реалното им обособяване като самостоятелни обекти. Така учреденото ограничено вещно право е непрехвърлимо и се прекратява със смъртта или прекратяването на юридическата личност на титуляря. Не съществува пречка в прехвърлителната сделка страните да уговорят ред и начин за упражняване на прехвърленото право. Възможността за прехвърляне на различни права върху недвижим имот не е ограничена от обстоятелството, че редът и начинът на упражняването им са определени по съгласието на страните или от съда.
Когато дворното място е обща част на отделните обекти в сградата по чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС) и незастроената част от него надхвърля минималната задължително озеленена дворна площ, останалата част може да бъде разпределена за индивидуално ползване като паркоместа от всички или от част (по аргумент от чл. 38, ал. 2 ЗС) от етажните собственици. Когато земята, върху която е изградена жилищната сграда, не е със статут на обща част по чл. 38, ал. 1 ЗС, свободната площ от дворното място може да бъде разпределена за индивидуално ползване като паркоместа, но от всички или от част (по аргумент от чл. 38, ал. 2 ЗС) от собствениците на земята. Разпределението на ползването на свободната площ от дворното място може да бъде извършено не само чрез определянето на отделни участъци за индивидуално ползване от отделен етажен собственик или собственик на земята, но също и чрез разпределянето на отделен участък от свободната площ за общо ползване от част от етажните собственици или собственици на земята.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 25


Рубрика: Земеделски земи, гори и горски територии

Промени в режима на земеделските земи и горските територии
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 31


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Съединяване на съседни поземлени имоти - собственост на едно и също лице
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 40


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Законопроектът за физическите лица и мерките за подкрепа. Опит за класификация на мерките за подкрепа
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р
стр. 42

Съпруг на наследодател не може да продаде имот от дела си, без да го предложи първо на децата
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 56


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Саморъчното завещание и процедурата по обявяването му
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 59


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Режими за разрешаване на строителство и за извършване на строителни дейности след последните промени в ЗУТ
авторски материал
Автор / източник: Савин Ковачев
стр. 74


Рубрика: Авторско право

Управление на продуцентски права при традиционните начини на дигитално разпространение на защитено аудиовизуално съдържание
авторски материал
Автор / източник: Марияна Лазарова
стр. 87

Важно за Вас

Свързани продукти

ЕПИ Собственост ЕПИ Собственост

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Семинар по промените в данъчните закони за 2017 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното законодателство

21 – 29 април 2017 г.
ИТАЛИЯ И ФРАНЦИЯ
Лектор: Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
Цена: 2 350.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

11 - 12 май 2017 г.
София, пл. „Македония” № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Америка”
Лектори: Инж. Димо Иванов, Инж. Любомир Владимиров
Цена: 240.00 лв.

Закон и практика - Пролет 2017

12 - 16 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Мариана Кацарова, Диана Митева, Красимир Машев
Цена: 300.00 лв.

Данъци и счетоводство - Пролет 2017

19 - 23 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотели „Малибу” и „Сенди Бийч”
Лектори: Доц. д-р Людмила Мермерска, Калина Златанова, Д-р Антон Свраков
Цена: 300.00 лв.

Семинар по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието

27 - 30 юни 2017 г.
Курортен комплекс „Албена”, Хотел „Малибу”
Лектори: Теодора Дичева, Инж. Екатерина Асенова
Цена: 300.00 лв.

Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство през 2017 г.

15 – 22 юли 2017 г.
ПРИБАЛТИЙСКИ СТОЛИЦИ - Талин – Хелзинки – Рига – Вилнюс
Лектор: Велин Филипов, Регистриран одитор, данъчен и счетоводен консултант
Цена: 2 480.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Кодекс на труда - 2017

Луксозно издание с твърди корици.

Счетоводство - 2017 г.

Oсми по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Новите положения в Търговския закон (ДВ, бр. 105 от 30 декември 2016 г.)

Коментар на промените
Актуализиран нормативен текст

Трудови отношения 2017

Двадесето юбилейно издание на книгата-годишник!

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика