Меню

Рубрика: Граждански процес

Измененията в Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство (ДВ, бр. 50 от 2015 г.)
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 5

Решение № 329 от 9.01.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
При постигната между страните по договор за наем уговорка, че извършените ремонтни работи, имащи характер на подобрения в наетия имот, са за сметка на наемателя, след прекратяване на договора, наемателят не може да претендира тяхната стойност като обезщетение за неоснователно обогатяване на основание чл. 59 ЗЗД, защото отношенията между страните произтичат от договора.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 16


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Учредяване на право на строеж върху имот - частна общинска собственост
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 19


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 30


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Придобиване по давност на недвижими имоти от сънаследник
авторски материал
Автор / източник: Цветалина Петкова, д-р
стр. 43


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност
авторски материал
Автор / източник: Димитър Танев
стр. 55


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Режим за разполагане на базови станции
авторски материал
Автор / източник: Боряна Иванова
стр. 61


Рубрика: Авторско право

Правото на възпроизвеждане според тълкуванията на Съда на ЕС
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 71


Рубрика: Индустриална собственост

Привременни мерки по ЗМГО и обезпечението по ГПК. Сравнителен анализ и практически проблеми
авторски материал
Автор / източник: Миглена Кавалова
стр. 84


Важно за Вас