Меню

 

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Отговорност на сдружението на собствениците при сключване на договор за обновяване на общите части на сградата
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5

Решение № 291/2014 от 27.02.2015 г. на ВКС, І г.о.
Запазват се правата на собственика върху помещение, което е част от собствената му сграда, в което е монтирано енергийно съоръжение. То попада под определението за „материален ресурс“ по смисъла на параграф първи, т. 32 от ДР на ЗЕ, тъй като има характер на съоръжение, което осигурява нормалното функциониране на енергийния обект. Лицензираното енергийно дружество има само правото да изкупи помещението съгласно § 4, ал. 1 и 4 от ПЗР на ЗЕ, респективно § 67, ал. 2 от ПЗР към ЗЕЕЕ (отм.), а до изкупуването, за ползването му се дължи обезщетение. Когато част от сграда - собственост на трето лице, се ползва от енергийното предприятие за монтиране на съоръжения за доставка на енергия за други потребители, между собственика и енергийното предприятие трябва да се сключи договор за достъп до тези съоръжения, правното основание на който е уредено в чл. 117, ал. 7, сега ал. 8 ЗЕ. Ако сградата се ползва без такъв договор, е налице неоснователно обогатяване и на собственика се дължи обезщетение. База за определяне на това обезщетение е приетата от ДКЕВР с протокол № 49 от 15.07.2004 г. (респективно протокол № 27 от 04.02.2008 г.) методика за определяне на цените за предоставен достъп на преносно или разпределително предприятие от потребители чрез собствените им уредби или съоръжения до други потребители за целите на преобразуването и преноса на електрическа енергия, на преноса на топлинна енергия и на преноса на природен газ.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 14


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Отчуждаването за изграждане на национални обекти и на обекти от първостепенно общинско значение - публична собственост на държавата и общините - Проблеми от практиката
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 17


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Поддържане на кадастралните карти и кадастралните регистри в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им (чл. 52 във връзка с чл. 53а ЗКИР)
авторски материал
Автор / източник: Валентина Бакалова
стр. 23


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Нов регламент на ЕС в областта на наследяването с международен елемент
авторски материал
Автор / източник: Станислав Йордански
стр. 34

Законът допуска лишаване от наследство, но не пряко
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 48


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания.

Оповестително-защитно действие на вписването (Противопоставимост на вписания акт по чл. 113 ЗС)
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков, проф. д.ю.н.
стр. 50


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Постройки и сгради по смисъла на Закона за устройство на територията. Практическо значение на различния им правен статут
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков, д-р
стр. 59


Рубрика: Авторско право

Свобода на информация и свободно използване на авторски произведения
авторски материал
Автор / източник: Емил Лозев, доц. д-р
стр. 63


Рубрика: Индустриална собственост

Изчерпването на правата върху марки - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 73


Важно за Вас

ПРИЛОЖЕНИЕ
Давностно владение (паралелно) „със самия себе си“
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру, д-р

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...