Меню


Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Два недоизяснени въпроса, свързани с невъзможния предмет като основание за нищожност на сделките
авторски материал
Автор / източник: Мирослав Димитров, д-р
стр. 5

Решение № 282 от 19.02.2014 г. на ВКС, І г.о.
Съгласно чл. 108 ал. 2 от Закона за водите, собствениците на по-ниските имоти са длъжни да приемат водата, която се оттича естествено от по-горните имоти. Това правило урежда законен сервитут, при който по-ниските имоти са служещи по отношение на съседните по-горни имоти. Собствениците на по-ниските имоти нямат право да преграждат естествено оттичащите се в техните имоти от съседните по-горни имоти повърхностни води. Иск за премахване на подобни прегради обаче ще бъде основателен само когато и доколкото е необходимо, за да се възстанови естественото оттичане, така че да бъде причинено най-малкото неудобство за собственика на служещия имот и доколкото ищецът (титуляр на сервитута) поеме необходимите разноски за това съгласно правилото на чл. 106, т. 4 ЗВ. Ако се установи, че съществува техническа възможност чрез законни преустройства на преградата или чрез премахване на отделни нейни части да се възстанови естественото оттичане на водите, съдът следва да постанови осъждане на ответника да извърши такива преустройства или да премахне отделни части от преградата, вместо да премахва цялата преграда.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

За правната природа на решенията на общинските съвети
авторски материал
Автор / източник: Асен Дюлгеров
стр. 21


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Производство по създаване на имотен регистър
авторски материал
Автор / източник: Венцислав Стоянов, проф. д-р
стр. 29


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Продажба на наследство - характеристика и неизяснени аспекти
авторски материал
Автор / източник: Владимир Сотиров
стр. 34

Децата имат запазена част при наследяване и на разведен родител
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 50


Рубрика: Устройство на територията и строителството

Прилагане на параграф 126 от ПЗР на ЗИДЗУТ при изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи
Употребеното „производства по премахване на незаконни строежи“ следва да се тълкува в смисъл, че редът преди изменението на закона е приложим за висящите производства, независимо от фазата, в която те се намират - по издаване на индивидуален административен акт (ИАА) или неговото изпълнение. Началото на производството по премахването се поставя със съставянето на констативен акт (чл. 225, ал. 3 ЗУТ), който задължително предхожда издаването на заповедта за премахване на незаконното строителство по чл. 225 ЗУТ. авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 53


Рубрика: Авторско право

Съвременни тенденции при договарянето между авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
авторски материал
Автор / източник: Минчо Минчев
стр. 65


Рубрика: Индустриална собственост

Прекратяване закрилата на регистрирано географско означение
авторски материал
Автор / източник: Офелия Киркорян-Цонкова, д-р
стр. 73


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...