Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Придобиване на движими културни ценности по наследство и въз основа на изтекла придобивна давност
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 5


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Особености при действията по отварянето на офертите в открита процедура по Закона за концесиите
авторски материал
Автор / източник: Ясен Ковачев
стр. 16


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Проблемът със съдебното оспорване на измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри, които се извършват без издаване на заповед
авторски материал
Автор / източник: Петър Лефтеров
стр. 24


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Проблеми на действителността на сделките с имоти – съпружеска имуществена общност
авторски материал
Автор / източник: Благовест Пунев
стр. 27

Преживял съпруг не наследява, ако е имало постановен развод
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 38

Решение № 244 от 4.11.2014 г. на ВКС, ІІІ г.о.
Отбелязването на брачния договор в акта за сключване на граждански брак и регистрацията му в централния електронен регистър не са предпоставки за неговата действителност. Договорът не е брачен договор по смисъла на чл. 37 СК, ако няма предвидената в чл. 39, ал. 1 от Семейния кодекс форма – ако са заверени нотариално само подписите на страните, но не и неговото съдържание. Недопустимо е брачен договор да съдържа уговорка предбрачно имущество на една от страните да стане съпружеска имуществена общност. Когато клаузите на договора се отнасят само до недвижимото имущество на страните, това не е присъщото съдържание на брачния договор, а се касае за договор за делба на имущество, представляващо съпружеска имуществена общност, който договор е нищожен поради противоречие с чл. 22, ал. 1, изр. 2 СК от 1985 г.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 41


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Отстраняване на технически грешки при вписванията
авторски материал
Автор / източник: Мариела Павлова
стр. 44


Рубрика: Териториално устройство и строителство

Проблеми на относителното и рефлексното действие на договора за строителство
авторски материал
Автор / източник: Михаил Малчев
стр. 52


Рубрика: Авторско право

Интернет като явление от авторскоправна гледна точка
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 63


Рубрика: Индустриална собственост

Административнонаказателна защита при нарушение на права върху търговски марки
авторски материалл
Автор / източник: Мариана Цвяткова
стр. 75


Важно за Вас

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...