Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

Правни последици при придобиване на нает недвижим имот
авторски материал
Автор / източник: Николай Павлевчев
стр. 5

Решение № 189 от 20.06.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
Носителят на правото на иск е свободен да прецени дали и кога да го упражни или въобще да не го упражни. Предявяването на иск поначало е правомерно, но това не изключва възможността от злоупотреба както с правото на иск, така и с всяко друго съдопроизводствено действие. Последиците от нея са уредени в чл. 3 ГПК. Злоупотребата с право е противоправна и е налице, когато правото се упражнява недобросъвестно - за да бъдат увредени права и законни интереси на други (чл. 57, ал. 2 от Конституцията), но също и в противоречие с интересите на обществото (чл. 8, ал. 2 ЗЗД). Доказването на деянието (предявяването на иска) и неговата противоправност (недобросъвестността) е в тежест на пострадалия, докато вината на дееца се предполага до доказване на противното. Вредата и причинната връзка с противоправното деяние също са в тежест да бъдат доказани от пострадалия, но при липса на достатъчно доказателства за размера на причинената вреда, съдът определя нейния размер по своя преценка или като вземе заключението на вещо лице съгласно чл. 162 ГПК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии

Промените в режима на принудително отчуждаване на имоти за държавни и общински нужди
авторски материал
Автор / източник: Стефан Тодоров
стр. 18


Рубрика: Кадастър и имотен регистър

Доказателствена сила на издаваните документи по чл. 55 от Закона за кадастъра и имотния регистър
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 23


Рубрика: Наследяване. Семейни имуществени отношения

Важни обстоятелства, които налагат разкриване на тайната на осиновяване
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 36

Определение № 727 от 8.10.2014 г. на ВКС , ІІІ г.о.
Фактическият състав на разпоредбата на чл. 24, ал. 3 и 4 СК (чл. 22 ал. 3 СК от 1985 г.) се отнася само за еднолично разпореждане от страна на единия съпруг, което дава правото на другия съпруг да атакува сделката. Тази относителна недействителност или особена оспоримост се съдържа в специална правна норма, отнася се само за предвидения в закона случай на едностранно разпореждане с обща недвижима вещ и няма отношение към другите хипотези на нищожност на сделката по ЗЗД - нито ги поглъща, нито ги санира. Предявяването на искове за нищожност, основани на други фактически състави, не е ограничено със срока по чл. 24, ал. 4 СК.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 46


Рубрика: Нотариални действия. Вписвания

Следва ли в производството по чл. 19, ал. 3 ЗЗД съдът да следи за спазването на всички условия за прехвърляне на имота по нотариален ред?
авторски материал
Автор / източник: Катя Владимирова
стр. 48


Рубрика: Териториално устройство и строителство

Вещноправен статут на строежите според действащото законодателство
авторски материал
Автор / източник: Савин Ковачев
стр. 55

Възможни проблеми с авторското право на проектанта при публикуването на инвестиционен проект в профила на купувача
авторски материал
Автор / източник: Пенчо Милков
стр. 60


Рубрика: Авторско право

Законови презумпции в договорите между автори или артисти-изпълнители и ползватели
авторски материал
Автор / източник: Георги Саракинов, д-р
стр. 69


Рубрика: Индустриална собственост

Кратък преглед на практиката на ВКС във връзка със Закона за марките и географските означения (2011-2014 г.)
авторски материал
Автор / източник: Петър Петров
стр. 75


Важно за Вас


Приложение:
Преклузии на доказателства в гражданското съдопроизводство
авторски материал
Автор / източник: Атанас Иванов

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...