Меню

Рубрика: Собственост и други вещни права. Придобивни способи

За противопоставимостта на наемния договор срещу взискателя и приобретателя на имота - преглед на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Бисерка Маринова
стр. 5

Български лични документи се подменят и от чужбина
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 12

Решение № 230 от 18.06.2014 г.на ВКС, ІV г.о.
Когато наемателят продължи да ползва имота след прекратяване на наемното правоотношение въпреки противопоставянето на наемодателя, държи същия без правно основание и за това дължи обезщетение за вреди, чийто размер подлежи на доказване от ищеца и се определя в зависимост от вида на засегнатото благо. В общия случай обезщетението е в размер на средния пазарен наем, като той не може да бъде по-нисък от уговорения размер на наема по прекратения договор за наем.
съдебна практика

Автор / източник: ВКС
стр. 15


Рубрика: Държавна и общинска собственост. Концесии.

Защита на правото на частна държавна собственост чрез негаторни искове - преглед на съдебната практика
авторски материал
Автор / източник: Живка Юрукова
стр. 18


Рубрика: Кадастър и имотен регистър. Земеделски земи и гори

Договор за аренда на съсобствена земеделска земя
авторски материал
Автор / източник: Методи Марков
стр. 24

Развитие на понятието „непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри“ по смисъла на ЗКИР
авторски материал
Автор / източник: Александър Георгиев
стр. 33


Рубрика: Наследяване, съсобственост, делба, семейни имуществени отношения

Суперфицията в контекста на съпружеските отношения
авторски материал
Автор / източник: Патриция Черкезова
стр. 41

Решение № 197 от 12.06.2014 г. на ВКС, ІV г.о.
Съпругът на купувач по предварителния договор, който не е посочен в предварителния договор като купувач наред със съпруга си, не е страна в това облигационно правоотношение, не разполага с правната възможност да иска обявяването на предварителния договор за окончателен, независимо от обстоятелството, че при сключването на окончателен договор ще придобие права върху имота, по силата на сключения граждански брак и режима на съпружеска имуществена общност, както и с правото да се разпорежда с правата и задълженията по предварителния договор, доколкото за него такива не се възникнали. Право на това притежава единствено страната по облигационното правоотношение. Затова съпруг на купувач, който не е вписан като купувач в предварителен договор, не е страна по същия и не е кредитор по отношение на продавача, по смисъла на чл. 135 ЗЗД, тъй като за него не са възникнали права по предварителния договор.
съдебна практика
Автор / източник: ВКС
стр. 51


Рубрика: Регулиране и застрояване на поземлените имоти

Споразумението. Приложимост, съобразно Закона за устройство на територията
авторски материал
Автор / източник: Надежда Гаджанова
стр. 54

Граници между имоти се променят и с иск пред районен съд
авторски материал
Автор / източник: Красимир Добрев
стр. 60


Рубрика: Авторско право

Давностно владение върху картини - случай от практиката
авторски материал
Автор / източник: Стоян Ставру
стр. 63


Рубрика: Индустриална собственост

Заличаване на търговска марка поради недобросъвестност на заявителя в хипотезата на чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО
авторски материал
Автор / източник: Атанас Костов
стр. 75


Важно за Вас

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...